Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •    ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Ektra Star Kids ปีที่ 10
            ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กำหนดจะจัดกิจกรรม Ektra Star Kids ปีที่ 10 สำหรับเป็นเวทีให้นักเรียนระดับชั้น KG.1 - KG.3 ได้แสดงออกตามความสามารถของตนเอง เช่น ร้องเพลง เต้นรำ เล่านิทาน เล่นดนตรี หรือ ความสามารถทางด้านกีฬาต่างๆ เพื่อที่นักเรียนจะได้พัฒนาศักยภาพความสามารถ รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    Newsflash : ฉบับวันที่ 14 มิถุนายน 2561
            ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้น Nursery - Yr.11 และนักเรียนเก่าชั้น Yr.1, Yr.7 และ Yr.10 ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนที่ดีจากท่านเช่นนี้ตลอดไป รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Morning
            ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดกิจกรรม Open Morning ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันอังคารที่ 26 มิถุนายน - วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 - 12.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมชมกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ชมการแสดงของนักเรียน พบปะพูดคุยกับครูประจำชั้น รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา
            ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดให้มีงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนเก่าและใหม่ชั้น Year 1 และนักเรียนใหม่ชั้น Nursery - Year 6 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับนักเรียนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ ตลอดจนแนวทางการดูแลอภิบาล รวมถึงแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ ระดับมัธยมศึกษา
            ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดให้มีงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนเก่าและใหม่ชั้น Year 7, Year 10 และนักเรียนใหม่ชั้น Year 8, 9 และ 11 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับนักเรียนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ ตลอดจนระเบียบงานฝ่ายปกครอง รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    Newsflash : ฉบับวันที่ 27 มีนาคม 2561
            ยินดีต้อนรับนักเรียนเก่าและใหม่ทุกคนเข้าสู่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจ ส่งบุตรหลายเข้าศึกษาที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่และอนุบาล อาจยังมีความกังวลและเป็นห่วงในการเข้าเรียนครั้งแรกของบุตรหลาย แต่หากท่านให้กำลังใจและปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการมาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดเพิ่มเติม

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

  ผลงาน ของนักเรียน

  การรณรงค์เรื่อง การต่อต้านการรังแกกัน

.

  

 ผลงาน ด้านดนตรี


 

Sarasas Ektra has talent

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th"We make the Choices ; You make the difference"
----------