ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนได้จัดพิธีโมทนาคุณปิดปีการศึกษา 2565 เพื่อขอบคุณพระเจ้าและแม่พระที่ช่วยบันดาลประทานพร และคุ้มครอง ปกป้องทุกคน ให้ปฏิบัติภารกิจการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ

 

พิธีโมทนาคุณ & กิจกรรมตีถุงและพิธีอำลาตึก

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 60 ของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ จึงเปิดให้ครูและนักเรียนได้บริจาคโลหิต โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

 

บริจาคโลหิต โรงเรียนในเครือสารสาสน์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกอนุบาลได้จัดกิจกรรม Multiple Intelligences (MI) ของนักเรียน KG.3 ในธีม Into the Ocean

 

MI Activities Fun Fair 2022

ระหว่างวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2566 ชมรมการแสดงโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา Ektra Drama Club ได้จัดการแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษเพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่อง "Mirabella"

 

Ektra Drama Big Show 2022

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาได้แข่งขันกีฬาตามความถนัด รู้จักความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียน

 

กีฬาสี

เมื่อวันที่ 19-22 ธันวาคม 2565 โรงเรียนได้จัด Ektra's Christmas Shows ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจัดกิจกรรมมากมาย

 

Ektra's Christmas Shows

ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม Scout Camp ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าสมุทร ระดับชั้น Y.8 ประจำปีการศึกษา 2565

 

ค่ายลูกเสือ Y.8

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ทางโรงเรียนได้จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรครู หัวข้อ "วิธีเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์กราดยิง การป้องกันตัวเบื้องต้นเพื่อรอดจากการถูกทำร้าย"

 

วิธีเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์กราดยิง

ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2565 แผนกอนุบาลได้จัดกิจกรรม Ektra Star Kids เปิดเวทีให้นักเรียน KG.1 – KG.3 ได้แสดงทักษะ

 

Ektra Star Kids

ระหว่างวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2565 นักเรียน Year 11 รุ่นที่ 25 ได้ร่วมออกค่ายอาสา ในโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ปลูกฝังคุณธรรมและช่วยเหลือชุมชน

 

ค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำฯ Y.11 Batch 25

ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2565 แผนกมัธยมจัดกิจกรรมค่าย “We are EKTRA Camp 2022” ให้กับนักเรียนระดับชั้น Year 9 รุ่นที่ 27 ณ ศูนย์พัฒนาเยาวชนสารสาสน์ ปึกเตียน จ.เพชรบุรี

 

ค่าย “We are EKTRA Camp 2022” Y.9

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายอภิบาล ได้จัดกิจกรรม Peace Love Positive Vibes ให้กับตัวแทนสภานักเรียน Y.5 - Y.11

 

Peace Love Positive Vibes

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่าย "รู้รักษ์...ความสมบูรณ์ของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา" ให้กับนักเรียน Y.6 - Y.12 ที่สนใจ

 

รู้รักษ์ความสมบูรณ์ของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2565 แผนกประถมได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสมุทร สำหรับนักเรียน Y.6

 

ค่ายลูกเสือ Y.6

ในวันที่ 15 กันยายน เป็นวันคล้ายวันเกิดของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนทุกคน

 

Silpa Bhirasri Day

ในเดือนสิงหาคม 2565 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

 

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดงาน Educational Guidance Exhibition 2022 ให้กับนักเรียน Y.9 - 12

 

Educational Guidance Exhibition 2022

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนได้จัดพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานนักเรียนและสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

 

การเลือกตั้งสภานักเรียน

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดกิจกรรมวันถวายปีการศึกษาและกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที

 

วันถวายปีการศึกษาและกิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนสารสาสน์เอกตราแผนกมัธยมได้จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องเอกตรา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักและสามัคคีระหว่างเพื่อน – รุ่นพี่

 

งานสานสัมพันธ์พี่น้องเอกตรา

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น Year 10 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนในการสร้างความสำเร็จให้กับนักเรียนในทุก ๆ ด้าน

 

งานประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น Year 10

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา มีเป้าหมายในการให้นักเรียนทุกคน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีความรู้ ในเชิงวิชาการและสิ่งรอบตัวที่เหมาะสมกับวัย

 

Summer Camp