ประวัติวง Sarasas Ektra Symphonic Band


            เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2544 จากสมาชิกเพียง 16 คน มีจุดประสงค์เพียงเพื่อทำวงบรรเลงงานต่างๆ ภายในโรงเรียนเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการ พิสุทธิ์ ยงค์กมล ได้มีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมดนตรีในด้านวงโยธวาทิต จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกความสามัคคี มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงหานักเรียนที่มีใจรักในดนตรีเข้าร่วมกิจกรรม Symphonic Band และได้หาบุคลากรประจำเครื่องดนตรีในแต่ละประเภท พร้อมทั้งเพิ่มจำนวนอุปกรณ์เครื่องดนตรีให้เพียงพอกับสมาชิกในวง
            วง Sarasas Ektra Symphonic Band ได้ไปแข่งขันการประกวดวงดนตรีในระดับอาเซียน ได้ร่วมแสดงดนตรีในงานต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน และได้รับรางวัลต่างๆ มากมายดังนี้
            1. รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 4 และเงินรางวัล 100,000 บาท การประกวดในรายการ Asian Symphonic Band Competition ครั้งที่ 9 จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ในปีพ.ศ. 2550
            2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัลของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท การประกวดในรายการ Asian Symphonic Band Competition ครั้งที่ 9 ในปีพ.ศ. 2551 โดยมีจำนวนสมาชิกมีจำนวนรวม 44 คน และครูผู้ฝึกสอนมีทั้งหมด 12 คน และ
            3. ในปีเดียวกัน ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมการแสดงเป็นตัวแทนของประเทศ ในงาน Beijing International Band Festival 2009, Beijing, China โดยผู้จัดงานมีจุดประสงศ์ที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศโดยผ่านดนตรี ประเทศที่มาร่วมการแสดงมีประเทศ Malaysia, Taiwan, China
            4. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเงินรางวัล 1,000,000 บาท ประกวดในรายการ Thailand International Wind Ensemble Competiiton 2009 ในปี พ.ศ.2552 มีสมาชิก 61 คน และครูผู้สอน 12 คน
            5. ร่วมแสดงในงานคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ 15 ปีของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา The Festive Crystal Jubilee : Plays of Our Angels ใน ปี พ.ศ. 2553
            6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดในรายการ Thailand International Wind Ensemble Competition 2012 ประเภท Class B จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้ชื่อวง Sarasas Ektra Wind Ensemble ในปี พ.ศ. 2555 มีสมาชิก 53 คน ครูผู้สอน 10 คน
           สมาชิกวง Sarasas Ektra Symphonic Band มีสมาชิกในวงประมาณ 60 คน ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบของวงและบทเพลงที่ใช้บรรเลง อยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

รายชื่อนักเรียนวง Sarasas Ektra Symphonic Band ประจำปีการศึกษา 2557
 
ชื่อ - นามสกุล นักเรียนชั้น เครื่องมือ   ชื่อ - นามสกุล นักเรียนชั้น เครื่องมือ
ด.ญ.เจียเจีย ไป๋ Year 7D Violin             น.ส.ชนากานต์ พงศ์ฑีฆายุ Year 10E Violin
ด.ญ.สิริวิมล ชัยนราพร Year 7C Violin   ด.ญ.ณัฏฐณิชา เทวินทรภักติ Year 7D Viola
น.ส.ณิชากร อเนกสิทธิกิจ Year 10B Violin   ด.ญ.นลินฉัตร์ จิรากุลธัญสิริ Year 8E Trumpet
ด.ญ.วลัยพรรณ ฤทัยเจตน์เจริญ Year 8B Flute   ด.ญ.ชัญญา เจริญเลิศทวี Year 8A Violin
ด.ญ.ปณพร ติยะพัฒนพูติ Year 8A Violin   ด.ญ.ชญานิศ เชษฐพรเพชร Year 7A Clarinet
ด.ญ.ณิชชิศา หรรษชัยนันท์ Year 7A Cello   ด.ญ.รินรดา จงสมสุข Year 7C Violin
ด.ญ.ณัฐชานันท์ เกียรติสูงชาติ Year 7A Cello   น.ส.พัชรพร คณานุรักษ์ Year 12F Violin
ด.ช.ปัณณ์ ปริญญานุสรณ์ Year 7A Baritone Saxophone   ด.ช.ภวัต เพ็งหิรัญ Year 7A Tenor Saxophone
ด.ช.รุ่งวิกรัย ก้านจันทร์ Year 8A Clarinet   ด.ช.จิราพัชร์ ประชากุล Year 9E Alto Saxophone
ด.ญ.ณิชากร คูร์พิพัฒน์ Year 8A Violin   ด.ญ.เนลานี เจิดจำนงวิทยากุล Year 8A Alto Saxophone
ด.ญ.อภิสรา สุนันทรา Year 9C Violin   ด.ญ.ณิชนันทน์ รัตนบรรณสกุล Year 9B Clarinet
ด.ญ.ญาศิกานต์ รัตนโอภาส Year 9A Violin   ด.ญ.ภานิชา พิเชษฐวรางกูร Year 9A Cello
ด.ญ.ธรณ์ธันย์ วัลลีภานุวัฒน์ Year 9A Violin   ด.ญ.ไปรยา วังปีติ Year 9A Double Bass
ด.ญ.รุจิญญา ธนาภินันท์ชัย Year 9C Violin   ด.ญ.อารียา ยาน้อย Year 7A Percussion
ด.ช.สรัลกมล อธิชัยคงพัฒน์ Year 8E Flute   ด.ช.ปัณณธร วิศวธน Year 8A Clarinet
ด.ช.พิริยากร ทักษเดช Year 8D Horn   ด.ช.ณัฐนนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ Year 8A Alto Saxophone
น.ส.จิตรรัตน์ เอื้อจิตราเจริญ Year 12D Percussion   นายจุฑา จิตต์โกศล Year 10 Percussion
นายสุพศิน กรีเจริญ Year 10C Trombone   ด.ช.อิทธิกร วสุภิรักษ์ Year 7D Trombone
นายวรัตถ์ ประทีปสว่างวงศ์ Year 10C Trumpet   ด.ช.กิตติพัฒน์ เบญจธนะฉัตร์ Year 8C Trombone
ด.ช.พีร์นิธิ ใจจิตร์มั่น Year 8E Percussion   ด.ช.วทัญญู สุวรรณขจิต Year 8D Flute
นายอนันดา ชื่นสมทรง Year 11A Percussion   นายธิติ เหราบัตย์ Year 11A Cello
นายนิธิพร ยมภักดี Year 11E Clarinet   นายรัญชน์ เหราบัตย์ Year 11A Double Bass
ด.ช.ภัควัฒน์ ธนัตถากร Year 9C Euphonium   นายปริพัฒน์ ศุภศรี Year 10C Tuba
นายณัฐภัทร พลามินทร์ Year 10C Viola   นายวิธิวัสส์ จิรากุลธัญสิริ Year 10B Oboe
ด.ญ.อรจิรา หวังวีระมิตร Year 9B Bassoon   นายอิสระ รายรัตน์ Year 12C Voice
ด.ญ.อนิกา ศรีอำนาจ Year 9C Voice   ด.ญ.ชัญญานุช อุดมพรกุล Year 9B Voice
นายสิทธิโชค อุดมสถาผล Year 12F Voice   ด.ญ.ธนัญญาภาสุ์ ธนาภินันท์ชัย Year 7B Violin
ด.ญ.ศุภัชฌา ชัยนภาเวทย์ Year 7D Viola   ด.ช.อิทธิเชษฐ์ จิรโรจน์เมธา Year 7E Tuba
ด.ช.ภคิน เจริญชนะชัย Year 8E Alto Saxophone   ด.ช.พงษ์ศธรณ์ ฐานะเจริญกิจ Year 8E Trumpet