หลักสูตร Bilingual


การจัดการเรียน การสอนแบบผสมผสาน 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาทั้งสอง ได้เป็นอย่างดี นักเรียนจะมีครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาและครูไทยประจำชั้น คอยเอาใจใส่สอนวิชาตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนจึงได้เรียนวิชาต่าง ๆ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยวิชาที่นักเรียนจะเรียนเป็นภาษา อังกฤษ มีดังนี้ วิทยาศาสตร์ (เคมี ชีวะ ฟิสิกส์) สังคม, คณิตศาสตร์, กลุ่ม ส.ป.ช., ศิลปะ และพลศึกษา มีภาษา เลือก คือ จีน และญี่ปุ่นจัดสอนให้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

นอกจากนั้นนักเรียนยังได้เรียนคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เรียนว่ายน้ำ มีทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนจะศึกษาและเข้าใจ เรื่องราว ความรู้ ยุคใหม่แบบอย่างของโลกตะวันตก บนพื้นฐานความงดงามของวัฒนธรรมและประเพณีของไทย

โครงสร้างหลักสูตรสองภาษา ( Bilingual ) ในแต่ละระดับชั้น

ชั้นอนุบาล 1 : อัตราส่วนการสอนเท่ากับ 50 : 50


          เนื้อหาที่เรียน ครูผู้สอนจะจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความสนใจของผู้เรียนรวมทั้งสร้างบรรยากาศใน ห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น จัดมุมต่างๆ มุมบล็อก มุมเครื่อง เล่นสัมผัส มุมเกมการศึกษา มุมศิลปะ มุมหนังสือ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมตามความสนใจและครูจะเป็นผู้สังเกตและให้การสนับสนุน จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เอื้อต่อ การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพและสอดคล้องเป็นไปตามจุดประสงค์ของการ เรียนรู้ในแต่ละระดับ โดยปรับผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และปรับบทบาทของครูเป็นผู้อำนวย ความสะดวก ช่วยเหลือ ชี้แนะ สนับสนุนและ เอาใจใส่เด็กได้เรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการ ด้วยวิธีการสอนที่เหมาะสมกับวัยส่งเสริมผู้เรียนให้สร้างองค์ความรู้ โดยเรียนจาก ประสบการณ์ จริง และกิจกรรมต่างๆที่เด็กได้สัมผัส ปฎิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจ

ชั้นอนุบาล 2-3 : อัตราส่วนการสอนเท่ากับ 85 : 15


          จากโครงสร้างหลักสูตรตามปกติในระบบสองภาษานั้นการจัดการเรียนการสอน จะเท่ากับ 50 : 50 ในรายวิชาหลัก ซึ่งในที่นี้หมายถึงวิชาคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, พลศึกษา, ศิลปะและสปช. (ในระดับประถม) วิทยาศาสตร์และสังคม (ในระดับมัธยม) แต่เพื่อให้นักเรียนในระดับอนุบาล - ป.1 ได้มีทักษะทางการฟังและการพูดมากขึ้นทางโรงเรียนจึงเพิ่ม อัตราส่วนให้มากขึ้นกว่าเดิมคือ 85:15 เพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียนระดับสูง ต่อไปถือเป็นบริการที่ทางโรงเรียนจัดให้แก่นักเรียนโดยไม่ได้เพิ่มค่าใช้จ่ายอย่างใด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : อัตราส่วนการสอนเท่ากับ 70 : 30


          โครงสร้างหลักสูตรระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม อันได้แก่ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, ดนตรีและศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานสำคัญที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
          สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศกำหนดให้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเพื่อใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสาร และค้นคว้า ความรู้จากแหล่งการเรียนที่หลากหลายในยุคข้อมูลสารสนเทศ นอกจากนั้นยังจัดให้มีการเรียนรู้ภาษาจีนและ ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมเป็นภาษาที่สามตามความสนใจและความถนัด
          ส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน เพิ่มเติมจากการเรียนตามสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม โดยคำนึงถึงความเหมาะสม กับธรรมชาติการเรียนรู้และระดับพัฒนาการของผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือและกิจกรรม M.I. (Multiple Intelligences)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : อัตราส่วนการสอนเท่ากับ 60 : 40


          โครงสร้างหลักสูตรระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม อันได้แก่ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, ดนตรีและศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานสำคัญที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
          สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศกำหนดให้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเพื่อใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสาร และค้นคว้า ความรู้จากแหล่งการเรียนที่หลากหลายในยุคข้อมูลสารสนเทศ นอกจากนั้นยังจัดให้มีการเรียนรู้ภาษาจีนและ ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมเป็นภาษาที่สามตามความสนใจและความถนัด
          ส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน เพิ่มเติมจากการเรียนตามสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม โดยคำนึงถึงความเหมาะสม กับธรรมชาติการเรียนรู้และระดับพัฒนาการของผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือและกิจกรรม M.I. (Multiple Intelligences)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 : อัตราส่วนการสอนเท่ากับ 50 : 50


          โครงสร้างหลักสูตรระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม อันได้แก่ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, ดนตรีและศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานสำคัญที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
          สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศกำหนดให้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเพื่อใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสาร และค้นคว้า ความรู้จากแหล่งการเรียนที่หลากหลายในยุคข้อมูลสารสนเทศ นอกจากนั้นยังจัดให้มีการเรียนรู้ภาษาจีนและ ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมเป็นภาษาที่สามตามความสนใจและความถนัด
          ส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน เพิ่มเติมจากการเรียนตามสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม โดยคำนึงถึงความเหมาะสม กับธรรมชาติการเรียนรู้และระดับพัฒนาการของผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือและกิจกรรม M.I. (Multiple Intelligences)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 : อัตราส่วนการสอนเท่ากับ 60 : 40


          ชั้นมัธยม 1 และ 4 ถือเป็นพื้นฐานของระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย ทางโรงเรียนจึงมุ่งหวังให้นักเรียน เตรียมพร้อม สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสำหรับการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 : อัตราส่วนการสอนเท่ากับ 60 : 40


          ชั้นมัธยม 2 และ 5 นักเรียน บางคนอาจจะต้องเตรียมตัวสำหรับการสอบเรียนต่อในระดับมัธยมปลาย ของโรงเรียนรัฐบาล นักเรียนจึงต้องเตรียมพร้อมสำหรับวิชาในภาคภาษาไทยให้มากขึ้น เพื่อการสอบ แข่งขันในอนาคต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 : อัตราส่วนการสอนเท่ากับ 50 : 50


          สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม 3 และ 6 ทุกคนต้องเตรียมตัวสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทาง โรงเรียนจึงสนับสนุน ให้นักเรียนได้รับความรู้ในภาคภาษาไทยอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันนักเรียนทุกคนยังคงได้เรียนภาษาอังกฤษจาก คุณครู ชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง
          ทั้งนี้เพราะเมื่อนักเรียนเรียนจบชั้นสูงสุดของทางโรงเรียน คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนจะมีทางเลือกทาง การศึกษาต่อได้มากกว่า 1 ทางไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐมหาวิทยาลัยระบบนานาชาติหรือการศึกษาต่อในต่างประเทศ ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดโครงการพิเศษไว้ให้กับนักเรียนเช่นกัน