การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร์
ประจำปี พ.ศ. 2559 (รอบระดับเขตพื้นที่)

ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ( ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558

ระดับชั้นประถมศึกษา
เด็กหญิงฐิตารีย์ จิราพัฒนพงศ์ เด็กชายพิรชัช แมนเมธี เด็กชายกันตพล บิณฑวิหค
นักเรียนชั้น Yr.6 นักเรียนชั้น Yr.6 นักเรียนชั้น Yr.6
รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญเงิน
  
เด็กหญิงเกสรา สงวนวรพงศ์ เด็กชายปวรอศ ขุนศรี เด็กชายพิพัฒน์พล จิรวัฒน์ปภา
นักเรียนชั้น Yr.6 นักเรียนชั้น Yr.6 นักเรียนชั้น Yr.6
รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญเงิน
  
เด็กหญิงสิวาสินี กานต์วิริยะกุล เด็กชายณภัทร จินดาเมธี เด็กหญิงณัฐวรรณ พิเชษฐบุญเกียรติ
นักเรียนชั้น Yr.6 นักเรียนชั้น Yr.6 นักเรียนชั้น Yr.6
รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลเหรียญทองแดง
  
เด็กชายภัทรพล เชื้อเมืองแสน เด็กชายศิริมงคล ต่ออุดมศักดิ์ เด็กชายอริย์ธัช อิสระธานันท์
นักเรียนชั้น Yr.6 นักเรียนชั้น Yr.6 นักเรียนชั้น Yr.6
รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลเหรียญทองแดง
  
     
เด็กหญิงอันนา เบญจาภิบาล      
นักเรียนชั้น Yr.6      
รางวัลเหรียญทองแดง