โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 19


โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ขอแสดงความชื่นชมและยินดีแก่

นายเสกข์ศิลป์ ศรีสุขสันต์ Yr.12F

ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 19 ประจำปี 2559

โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก 41 คน จากผู้สมัครทั่วประเทศทั้งหมด 98 คน

ทั้งนี้นักเรียนได้ส่งแบบร่างงานวิจัยเข้าร่วมประกวด ในสาขาฟิสิกส์ เรื่อง ‘การศึกษาความสัมพันธ์ของกลไกการเกิดมวลของอนุภาค และสนามโน้มถ่วงของทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไป’ ว่าด้วยการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของกลไกการเกิดมวล และกลไกการเกิดแรงโน้มถ่วงตามทฤษฎีสัมพันธภาพ ซึ่งการพิสูจน์สมมติฐานจำเป็นต้องใช้คณิตศาสตร์ระดับสูงในการแก้สมการ โดยนักเรียนได้เข้าร่วมค่ายรอบแรก ในวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2559 เพื่อรับการอบรมเกี่ยวกับพื้นฐานการทำวิจัย รวมทั้งได้มีการพูดคุยกับอาจาร์ยในสาขาฟิสิกส์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยต่อ และสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานวิจัย โดยมี ผศ.ดร. สิขรินทร์ อยู่คง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาการทำงานทางวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ และทางโครงการจะมีการจัดค่ายอีก 2 ครั้ง คือในช่วงเดือนมีนาคมและตุลาคม เพื่อให้เยาวชนได้นำเสนอความก้าวหน้า และผลงานวิจัยครั้งสุดท้าย เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้าโครงการรอบที่ 2 ซึ่งจะได้รับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก เพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นนักวิชาการ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพ และทำประโยชน์ต่อประเทศชาติได้เต็มศักยภาพ