การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8


ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ. ปุณิกา เอื้อจิตร์ Year 3B
ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร และกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอแสดงความยินดีกับ
นางสาววัชรี เลี้ยงบุญชู Year 12A
ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร และกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี