Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •    ตารางสอบ Final : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
                ระดับอนุบาล KG.1 - 3             Thai Courses         English Courses
                ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6       Thai Courses         English Courses
                ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3         Thai Courses         English Courses
                ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5         Thai Courses         English Courses
 •    ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนประจำปี 2561
         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รายละเอียด
         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายละเอียด
 •    Newsflash : ฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
            ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองและศิษย์เก่าทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม Sports Carnival 2017 พร้อมกับให้กำลังใจบุตรหลานและรุ่นน้องของท่านในการแข่งขันกีฬาและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังสนับสนุน ขนม นม น้ำดื่ม อุปกรณ์ในการเชียร์กีฬาฯลฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2/2560
            ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    Thai Courses       English Courses
 •    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม M.I. Academic Fun Fair 2017 KG.3 , Year 4-6
            ตามที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences : MI) มาโดยตลอด
  KG.3       Year 4       Year 5-6
 •    งดการเรียนการสอนในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 และการเรียนชดเชย
            ตามที่ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬาสีของแผนกประถม-มัธยม ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 โดยจะมีนักเรียนตั้งแต่ระดับ Yr.2 - Yr.12 รวมถึงศิษย์เก่ามาร่วมงานจำนวนมากนั้น พื้นที่โรงเรียนในแผนกประถมทั้งหมด จะใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม และขบวนพาเหรดตั้งแต่เวลา 7.30 น. - 15.00 น. ซึ่งทำให้การรับส่งนักเรียนในระดับชั้น NC-KG.2 ไม่สะดวก เนื่องจากห้องเรียนอยู่ด้านในสุด และเวลาเข้าเรียน-เลิกเรียนของนักเรียนอยู่ในช่วงระหว่างมีกิจกรรมกีฬาสี รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
            ตามที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย) ให้นักเรียนที่สนใจ และยื่นใบสมัครพร้อมแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ต่อฝ่ายวิชาการภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นั้น คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติและพฤติกรรม ได้พิจารณาเห็นควรให้ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดังนี้
            • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเพื่อขอรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
            • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเพื่อขอรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 •    กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560แผนกประถม
            ตามที่กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนระดับชั้น NC. - KG.1 จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 / ระดับชั้น KG.2 - Yr.1 มีขึ้นในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 และระดับชั้น Yr.2 - Yr.12 มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 นั้น ทางโรงเรียนขอเรียนให้ผู้ปกครองทราบ รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560แผนกอนุบาล
            ตามที่ทางโรงเรียนได้กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนในระดับชั้น NC - KG.1 วันที่ 15 มกราคม 2561 และ ระดับชั้น KG.2 - Yr.1 วันที่ 17 มกราคม 2561 นั้น ขอเรียนให้ทราบรายละเอียดและข้อปฏิบัติต่างๆ เพิ่มเติมดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    Ektra Closer : จดหมายข่าว ปีการศึกษา 2560 ฉบับที่ 16
            "ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือ พูดจริง ทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม"

  (พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540)

  รายละเอียดเพิ่มเติม [e-Book] / [PDF File]

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

  ผลงาน ของนักเรียน

  การรณรงค์เรื่อง การต่อต้านการรังแกกัน

.

  

 ผลงาน ด้านดนตรี


 

Sarasas Ektra has talent

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th"We make the Choices ; You make the difference"
----------