Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •    การจัดสอบ O-NET : ประจำปีการศึกษา 2563
        ระดับชั้น Yr.6 :      รูปแบบข้อสอบ    |    รายชื่อนักเรียน    |    ตารางสอบ
        ระดับชั้น Yr.9 :      รูปแบบข้อสอบ    |    รายชื่อนักเรียน    |    ตารางสอบ
        ระดับชั้น Yr.12 :    รูปแบบข้อสอบ    |    รายชื่อนักเรียน    |    ตารางสอบ

        ลงทะเบียนดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลย O-NET ย้อนหลังทุกปี
        รายละเอียดเพิ่มเติม : เวบไซต์ สทศ
   
 •    ตารางสอบ Year 12 : ปลายภาคเรียนที่ 1/2563
           ตารางสอบ Year 12 : ปลายภาคเรียนที่ 1/2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
   
 •    ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 4
           ตามที่ ศบค.และ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้โรงเรียนในกทม.เปิดเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น เนื่องจากการเรียน Online เป็นเวลานาน การพัฒนาทักษะบางอย่างของนักเรียนจะลดลง อีกทั้ง ศักยภาพของนักเรียน แต่ละคน ความพร้อมแต่ละครอบครัว สามารถดูแลนักเรียนให้เรียนออนไลน์ได้ไม่เท่ากัน เพื่อลดภาระในการดูแลนักเรียน ทางโรงเรียนขอประชาสัมพันธ์กำหนดการ และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
   
 •    การสมัครทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563
           ด้วย กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ให้เป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้การเรียนการสอนของโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ไม่สามารถดำเนินการ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อาจทำให้ผลคะแนนของนักเรียนและผลการประเมินภาพรวมของโรงเรียนไม่ได้เป็นตามที่คาดหมาย รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ไขข้อข้องใจ เกี่ยวกับ "การเรียนออนไลน์ (Q&A)"
  เรียนออนไลน์ผ่านช่องทางใดบ้าง? เรียนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
           1. Google Classroom เป็นช่องทางให้นักเรียนทบทวนเนื้อหาและทำแบบฝึกหัดแต่ละรายวิชา ภายในระยะเวลาที่ครูกำหนด หากมีข้อสงสัยในบทเรียนให้โพสต์สอบถามครู ด้านล่างบทเรียน ที่โพสต์ไว้ในหน้า Classwork
           2. Google Meet เป็นช่องทางการเรียนกับครูประจำวิชาผ่าน Video Conference โดยครูจะมีการสอนสรุปเนื้อหาและสอนเพิ่มเติมจากบทเรียนใน Google Classroom


 •    Integrated Learning Activity Pack
  ประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองนักเรียนแผนกอนุบาล

           แผนกอนุบาลได้จัดทำชุดกิจกรรม (Integrated Learning Activity Pack) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่บ้าน เพิ่มเติมจากการเรียนออนไลน์ ผู้ปกครองสามารถมารับชุดกิจกรรมนี้ได้ที่โรงเรียน ตามรายละเอียดดังนี้
 •    ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 3
           ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วย เหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการประกาศ เปลี่ยนแปลง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศวันที่ 2 มกราคม 2564 นั้น
           ทางโรงเรียนจึงขอประชาสัมพันธ์กำหนดการ และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
               1. เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดเรียน
               2. การสอบกลางภาค (ประถม มัธยม)
               3. การวัดและประเมินผลระดับชั้นอนุบาล
               4. การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น Y.6 และ Y.9
               5. การเรียนออนไลน์
               6. ชุดการเรียนสำหรับนักเรียนระดับ NC – KG.3
               7. การติดต่อแผนกธุรการ

   
 •    ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 2
           ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ ยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และผู้ปกครองทุกท่าน ทางโรงเรียนจึงขอปรับเปลี่ยนกำหนดการและประชาสัมพันธ์ข่างสารต่างๆ ดังนี้
           1. เลื่อนการเปิดเรียนจากเดิมวันที่ 4 มกราคม 2564 เป็น 18 มกราคม 2564
              หากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ดีขึ้น หรือมีประกาศจากหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง อาจต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดเรียนออกไป โดยระหว่างที่ยังไม่สามารถ เปิดเรียนได้ โรงเรียนได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ทาง Google Classroom
           2. การเรียนออนไลน์ทาง Google Classroom
              2.1 บทเรียนวิชาต่างๆจะอยู่ใน Google Classroom ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
              2.2 รายละเอียดตาราง Meet แต่ละระดับชั้น จะส่งในห้อง Important Messages วันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
                  • Y.1 - Y.12 Meet วันที่ 5 - 15 มกราคม 2564
                  • Nc - KG. 3 Meet วันที่ 9 และ 16 มกราคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
   
 •    กำหนดการเข้าบทเรียนออนไลน์ใน Google Classroom

   

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

  ผลงาน ของนักเรียน

  

 ผลงาน ด้านดนตรี


 

Ektra Kids in the Community

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th"We make the Choices ; You make the difference"