ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

การเรียนรู้แบบ Hands-on สำหรับนักเรียนระดับ Yr. 1-4

        โรงเรียนสารสาสน์เอกตราจัดการเรียนรู้แบบ Hands-on ให้กับนักเรียนระดับ Yr. 1-4 เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยการทำกิจกรรมจริง โดยมีกิจกรรมที่จัดให้นักเรียน อาทิ
        1. ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเงิน (Financial Playground) "Fin-Play" ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการจำลองประกอบอาชีพต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจทางเศรษฐศาสตร์ และความรู้ด้านการวางแผนการเงิน ในรูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา (Multiple Intelligences)
        2. การเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนได้ทำกิจกรรมผ่านสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ PlayFACTO (FACTO = ( Free Active, Creative, Thinking, O. Junior Mathematician) โดยเชื่อมโยงคณิตศาสตร์เข้ากับสิ่งที่เป็นรูปธรรม ส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา (Problem Solving) และความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ในบรรยากาศการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่สนุกสนาน
        3. การเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนแต่ละระดับได้เรียนในหัวข้อต่าง ๆ กัน ได้แก่ Yr. 1 เรียนทำ “ไก่กระต๊าก” เป็นการประดิษฐ์ของเล่นเรียนรู้หลักการเกิดเสียง Yr. 2 ได้เป็น “Plants Explorer” เล่นเป็นนักสำรวจสวนผัก พัฒนาทักษะการสังเกต และทำความรู้จักพืชชนิดต่าง ๆ Yr. 3 กับ “อากาศจอมซิ่ง” เป็นการเรียนรู้เรื่องของลมจากของจริง และ Yr. 4 กับ “ทำไม(น้ำ)ไม่หก” ได้เรียนรู้เรื่องแรงโน้มถ่วง ฝึกการคิดแก้ปัญหาที่และทดลองวิธีต่าง ๆ
        การเรียนรู้แบบ Hands-on นั้น เป็นการเรียนรู้โดยให้ไปปฏิบัติจริง สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านการกระทำในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยทำให้ผู้เรียนฝึกการคิดเชื่อมโยงกับการปฏิบัติ โดยสามารถใช้ได้กับทุกสาระการเรียนรู้ และทุกระดับการศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเงิน (Financial Playground)

รูปภาพเพิ่มเติม  

การเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์

รูปภาพเพิ่มเติม  

เสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์

รูปภาพเพิ่มเติม