ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

แนะแนวคณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) KMITL

        เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 นักเรียนระดับชั้น Y.10 - Y.12 ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว Online โดย อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMITL เพื่อรับฟังข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน บรรยากาศในการเรียน-การสอน กิจกรรมและความร่วมมือกับสถาบันนานาชาติ โอกาสการทำงานในต่างประเทศ นอกจากนี้ ได้มีการแนะนำถึงกำหนดการรับสมัคร เกณฑ์ในการรับสมัคร และแชร์เทคนิคในการเตรียมตัวสำหรับการศึกษาต่อในทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนการเปิดโอกาสให้นักเรียนพูดคุยสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมตามความสนใจ
       ขอขอบคุณ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ) KMITL ที่มาจัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียน