ระเบียบและขั้นตอน การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสารสาสน์เอกตราเปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง ตั้งแต่ระดับชั้น Nursery - Y.10 ในระบบการเรียนแบบ Bilingual ตั้งแต่ 2 ก.ย. 2556 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลการสมัครเรียนเพิ่มเติมได้ที่ : admission@ektra.ac.th

 

รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2557
ระดับชั้น
เกณฑ์อายุ
Nursery   เกิดระหว่าง 1 ส.ค.54 – 31 ก.ค. 55
  KG.1   เกิดระหว่าง 1 ส.ค.53 – 31 ก.ค. 54
  KG.2   เกิดระหว่าง 1 ส.ค.52 – 31 ก.ค. 53
  KG.3   เกิดระหว่าง 1 ส.ค.51 – 31 ก.ค. 52
  G.1, Y.1   เกิดระหว่าง 1 ส.ค.50 – 31 ก.ค. 51
  Y.2-Y.6  
  Y.8,Y.9  
  Y.7,Y.10  


เอกสารในการสมัครเรียน

ชั้นเรียน ค่าธรรมเนียม
การสอบ
500 บาท
สำเนาสูติบัตร ใบรับรอง
ความเป็นนักเรียน
ใบรับรอง
ความเป็นนักเรียน
ที่ระบุ
ความประพฤติ
รูปถ่าย
1 ใบ
สำเนาสมุดพก
ย้อนหลัง 3 ปี

(ทุกหน้า)
NC-KG.3        
G.1      
G.2        
Y.1      
Y.2-Y.3        
Y.4-Y.6        
Y.7-Y.10    

 

เอกสารประกอบการมอบตัว


นักเรียนชั้น Nursery - G.1
1. สำเนาสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (อย่างละ 1 ชุด)
2. สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา / ผู้ปกครอง (อย่างละ 1 ชุด)
3. รูปถ่ายนักเรียน 1 ใบ และรูปถ่ายผู้ปกครอง 1 ใบ สำหรับทำบัตรรับนักเรียน

นักเรียนชั้น Y.1-Y.10
1. สำเนาสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (อย่างละ 1 ชุด)
2. สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา/ผู้ปกครอง (อย่างละ 1 ชุด)
3. หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ยื่นได้ภายหลัง)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 ใบ

ข้อปฏิบัติในการมอบตัว

1. กรุณาเตรียมเอกสารและค่าใช้จ่าย เพื่อลงทะเบียนนักเรียนใหม่ภายในกำหนด
2. การมอบตัวนักเรียน นักเรียนต้องมาพร้อมผู้ปกครอง (ยกเว้น NC.-KG.3) กรุณา โทร. นัดมอบตัวล่วงหน้า 1 วัน
3.กรณีนักเรียนไม่ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ที่แผนกธุรการ

 

 

การเรียน Summer Course ประมาณปลายเดือนมีนาคม - สิ้นเดือนเมษายน
หนังสือเรียน + ชุดนักเรียน   ซื้อได้ในเดือนเมษายน ช่วงเรียน Summer (วันที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบต่อไป)
  • นักเรียนใหม่เรียน Summer ทุกคน, อุปกรณ์การเรียน และชุดนักเรียน ซื้อได้ช่วง Summer
  • ค่า Intensive Summer Course และค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่รับชำระเป็น เงินสด
  • ค่าธรรมเนียมการเรียน, ค่าแอร์ และค่าอาหาร รับชำระเป็น เงินสด/แคชเชียร์เช็ค

ลงทะเบียนมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเรียนเทอมต้น
(ชำระเป็นเงินสด/แคชเชียร์เช็คเท่านั้น):-
ภายใน 7 วัน หลังจากทราบผลสอบ

** เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการเรียนแล้วจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น**
การชำระค่าธรรมเนียมการเรียนในภาคเรียนที่ 2 เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม –30 ตุลาคม ของปีการศึกษา

 


แผนกธุรการ (ประถม-มัธยม)
โทร. 02-213-0117, 02-212-9930-1

แผนกธุรการ (อนุบาล)
โทร. 02-674-2450-1