Order Book

Contact Us: admin@ektra.ac.th

คำแนะนำสั่งจองหนังสือ
1. ให้กรอกรหัสนักเรียนในช่อง รหัสนักเรียน เสร็จแล้ว กดปุ่มตรวจสอบข้อมูล
2. หากข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งธุรการเพื่อตรวจสอบและทำการแก้ไขข้อมูล ก่อนทำการสั่งซื้อ
3. หากข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม แสดงรายการหนังสือ
4. ทำการสั่งซื้อหนังสือ โดยเลือกจำนวนหนังสือที่ต้องการ ในช่อง จำนวนที่สั่งซื้อ