ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

Upskill & Reskil - พัฒนาความรู้เดิมและเพิ่มเติมความรู้ใหม่

        เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนมีความพร้อมในการให้ความรู้นักเรียน และก้าวทันโลกอยู่ตลอดเวลา โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรประจำปี ให้กับคณะครูของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 18-28 เมษายน 2565 โดยในปีนี้ เป็นการ Upskill และ Reskil - พัฒนาความรู้เดิม และเพิ่มเติมความรู้ใหม่ให้กับคุณครู โดยความรู้เดิมและความรู้ใหม่เหล่านี้ ล้วนเกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

    Skill ต่าง ๆ ที่โรงเรียนนำมาพัฒนาบุคลากร เช่น การทำ Power Point นำเสนอให้น่าสนใจมากขึ้น การตัดต่อ VDO คลิปต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน การใช้ Application ใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ รวมถึง จิตวิทยาในการสอนและการดูแลนักเรียน ตลอดจนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น

        โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ให้ความสำคัญกับกระบวนการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน ด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน และช่วงเวลาระหว่างปีการศึกษา โดยมีความเชื่อว่า บุคลากรเป็นกุญแจและกลไกสำคัญ ที่จะนำพาให้นักเรียนที่เข้ามาเรียนในสถานศึกษาแห่งนี้ ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป