ประมวลภาพกิจกรรม

Contact Us: admin@ektra.ac.th

อารมณ์ที่ไม่ใช่ปัญหา

        ทุกวันเสาร์ระหว่างวันที่ 4 - 18 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา ฝ่ายงานอภิบาลได้จัดกิจกรรมอบรมด้านจิตวิทยา หัวข้อ "อารมณ์ที่ไม่ใช่ปัญหา" ให้กับนักเรียนระดับชั้น Y.10 - Y.12 ที่สนใจมาเรียนรู้อารมณ์และรู้จักตนเองผ่านมุมมองเชิงจิตวิทยากับนักจิตวิทยาของโรงเรียน ซึ่งนักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ถามตอบ แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ กับนักจิตวิทยา รวมถึงได้มีการเล่นเกม ทำกิจกรรมเพื่อให้รู้จักตัวเอง และ รับรู้ถึงสภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับปัญหา แบ่งเป็น 3 หัวข้อย่อย ได้แก่

  • Part 1 การรู้จักตนเอง Self awareness
  • Part 2 การจัดการอารมณ์ Emotional manipulation
  • Part 3 การแก้ไขปัญหา Problem solving