การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2556

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ประจำปี 2556

วิชาคณิตศาสตร์
และ
วิชาวิทยาศาสตร์

จัดโดย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
แถวที่ 1  จากซ้ายไปขวา
ชื่อ - นามสกุล ชั้น ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่
1.  เด็กหญิงวีรดา    ธำมรงค์ปรีชาชัย Year 5F รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลเหรียญทองแดง
2.  เด็กหญิงธิษณามดี    ซุยคิมาตะ  Year 5F รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญเงิน
3.  เด็กหญิงณัฐณรัณ    พฤฒิอาภากุล Year 6G รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลเหรียญเงิน
4.  เด็กหญิงจังคนิภา   จำรัสวิมลรัตน์ Year 6D รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลเหรียญเงิน
 
แถวที่ 2 จากซ้ายไปขวา
1.  เด็กชายกษิดิศ   จันทโรจวงศ์ Year 5C รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทอง
2.  เด็กชายวรเมธ    วิตนากร  Year 6C รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญเงิน
3.  เด็กชายฤทธิ์เชษฐ์    ศิริมังคลานุรักษ์ Year 6G รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญทอง
4.  เด็กชายพิตรพิบูล    นากาโอะ  Year 6E รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญเงิน
5.  เด็กชายวีรสุ    ตั้งนภากร Year 6 B รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทองแดง
6.  เด็กชายปิติภัทร    ฟองศรันย์ Year 4F   รางวัลเหรียญทองแดง
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
แถวที่ 1  จากซ้ายไปขวา
ชื่อ - นามสกุล ชั้น ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่
1.  เด็กชายศรันย์    แสนสุข Year 6F รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทอง
2.  เด็กชายนฤเบศ    อยู่ประเสริฐ    Year 6A รางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญทอง
 
แถวที่ 2 จากซ้ายไปขวา
1.  เด็กหญิงพัชรดา    สกุลศรีประเสริฐ Year 6D รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทองแดง
2.  เด็กหญิงอริสรา    กตัญญุตาพันธุ์  Year 6G รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญเงิน
3.  เด็กหญิงอรปรียา พยุงวาทเศรษฐ์  Year 6B รางวัลชมเชย รางวัลเหรียญเงิน
4.  เด็กหญิงนพธีรา    แสงชัย   Year 6A   รางวัลเหรียญทองแดง
5.  เด็กหญิงณัชชา    เกษมพันธุ์ Year 6G   รางวัลเหรียญเงิน