หลักสูตรภาษาไทย (ครูไทย)

รายละเอียดเนื้อหาประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สาระสำคัญ

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้อต้น
Basic  Analysis of data

1) สัญลักษณ์แทนการบวก  
2) ค่ากลางของข้อมูล
2.1  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
2.2  มัธยฐาน
2.3 ฐานนิยม
2.4 ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต
2.5 ค่าเฉลี่ยฮาร์มอนิก
2.6 ค่ากึ่งกลางพิสัย
3) การวัดตำแหน่งหรือตำแหน่งสัมพัทธ์ของข้อมูล
3.1  ควอไทล์
3.2  เดไซล์ 
3.3 เปอร์เซ็นไทล์

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/ 2556

 

4) การวัดการกระจายข้อมูล
4.1 การวัดการกระจายสัมบูรณ์
4.2 การวัดการกระจายสัมพัทธ์
4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ ค่ากลางและการวัดการกระจายข้อมูล

การแจกแจงปกติ
Normal Distribution

1)  ค่ามาตรฐาน
2) การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2556

 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สาระสำคัญ

กำหนดการเชิงเส้น
Linear Programming

1) ทบทวนกราฟของสมการและอสมการเชิงเส้น
2)  กราฟของอสมการเชิงเส้น
3)  กราฟของระบบอสมการเชิงเส้น
4) ปัญหาของกำหนดการเชิงเส้น
5) การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้น

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/ 2556

ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
Functional relation between data

1)  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
1.1 เป็นเส้นตรง คือ  
1.2 เป็นเส้นตรง คือ
2)  แผนภาพการกระจาย
3) การประมาณค่าคงตัวโดยวิธีกำลังสองน้อยสุด
4) ความสัมพันธ์เชิงฟังดก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2556

 

ภาษาอังกฤษ

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สาระสำคัญ

Beside or Besides?

Adverbial clauses
1.Conjunctive adverbs
2.Coordinate Conjuction

First of May

Prepositions

Early Edition

Newspaper Headlines

Love actually is all around

Learn English Through Films
1.Idioms and Expression
2.Cultural Studying

Midterm Examination                        

If you trouble trouble…..

Vocabularies
1.Synonyms
2.Antonyms
3.Homonyms

Fiction and Non-fiction

Reading Comprehension

Final Examination

 

ชีววิทยา

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สาระสำคัญ

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
-ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ
- การศึกษาเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต
-เกณฑ์ในการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต
-การเรียกชื่อสิ่งมีชีวิต
-ประวัติการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต
-ไดโคโตมัสคีย์ (dichotomous key)  

 

ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง สิ่งมีชีวิตนานาชนิดซึ่งมีองค์ประกอบของพันธุกรรม
ที่แตกต่างกัน มาอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศที่มีความซับซ้อนแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์ สัตว์ และพืช หากมีการคุกคาม
ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ประชากรและชนิดพันธุ์ของพืชและ
สัตว์ในธรรมชาติจะมีปริมาณลดลงมนุษย์ซึ่งได้รับประโยชน์จากธรรมชาติในการดำรงชีวิต ก็จะได้รับ
ผลกระทบจากการลดปริมาณของพืชและสัตว์ในธรรมชาติลงด้วย ดังนั้นจึงได้มีการตื่นตัวในหลายประเทศ เกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติกันมากขึ้น เพื่อรักษาสมดุลของความหลากหลายทางชีวภาพให้อยู่คู่กับโลกนี้ต่อไป

สอบกลางภาคเรียนที่1/2556

อนุกรมวิธาน
1.อนุกรมวิธาน  
2.ไวรัส ไวรอยด์
3.โพรคาริโอต    
4.ยูคาริโอต
5.อาณาจักรสิ่งมีขีวิต
-อาณาจักรมอเนอรา  
 -อาณาจักรโพรทิสตา
-อาณาจักรฟังไจ     
-อาณาจักรพืช  
 -อาณาจักรสัตว์

อนุกรมวิธาน (Taxonomy หรือ Systematics) เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจำ แนกพันธุ์
คือ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งจะศึกษาในด้านต่าง ๆ 3 ลักษณะ ได้แก่
1. การจัดจำ แนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่ในลำ ดับขั้นต่าง ๆ(Classification)
2. การตรวจสอบหาชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องของสิ่งมีชีวิต (Identification)
3. การกำ หนดชื่อที่เป็นสากลของหมวดหมู่และชนิดของสิ่งมีชีวิต (Nomenclature)
2. ลำ ดับการจัดหมวดหมู่
2.1 การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต
การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต จะจัดเป็นลำ ดับขั้นโดยเริ่มด้วยการจัดเป็นหมวดหมู่ใหญ่ก่อน แล้วแต่ละหมู่ใหญ่ก็จำ แนกออกไปเป็นหมู่ย่อยลงไปเรื่อย ๆ

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556

 

ฟิสิกส์เพิ่มเติม

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

ฟิสิกส์อะตอม

1.โครงสร้างอะตอม
2. การค้นพบอิเล็กตรอน
3. การค้นพบโปรตอน
4. ทฤษฎีอะตอม
5. พลังงานยึดเหนี่ยวอิเล็กตรอนในอะตอม
6. โครงสร้างอะตอมยุคใหม่
7. กลศาสตร์ควอนตัมแบบคลื่น
8. กลศาสตร์ควอนตัมแบบเมตริก
9. กลศาสตร์ควอนตัม

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/ 2556

ฟิสิกส์นิวเคลียร์

1. โครงสร้างของนิวเคลียส
2. การแผ่รังสี α   β   γ
3. สมมติฐานของนิวเคลียร์
4. การค้นพบนิวตรอน
5. ทฤษฎีโปรตอน-นิวตรอน
6. กฎการสลายของธาตุกัมมันตรังสี
7. ปฏิกิริยานิวเคลียร์
8. พลังงานนิวเคลียร์
9. การประยุกต์ใช้ประโยชน์

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/ 2556

 

เศรษฐศาสตร์

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สาระสำคัญ

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 • แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
 • การค้า การเงิน และการลงทุนระหว่างประเทศ
 • ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศ
 • ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ
 • ปัจจัยต่างๆ ที่นำไปสู่การพึ่งพา การแข่งขัน การขัดแย้ง และการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และวิธีกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ
 • บทบาทขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและบทบาทองค์การระหว่างประเทศเวทีการเงินโลกที่มีผลกับประเทศไทย
 • ตัวอย่างเหตุการณ์ที่นำไปสู่การพึ่งพาทางเศรษฐกิจ
 • วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ของไทย
 • ผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2555

พลวัตอาเซียนในทศวรรษหน้า

 • สิ่งที่ท้าทายของอาเซียน
 • อนาคตของอาเซียนในทศวรรษหน้า

ประมวลความรู้ทางเศรษฐศาสตร์

 • O-net

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2555

 

พระพุทธศาสนา

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สาระสำคัญ

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี

 • วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 • ศาสนพิธี

การบริหารจิตและการเจริญปัญญา

 • การบริหารจิตและการเจริญปัญญา
 • การเจริญปัญญาแบบโยนิโสมนสิการ

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2555

พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา

 • ผลกระทบจากการพัฒนาที่ขาดพุทธธรรม
 • พระพุทธศาสนากับการพัฒนาแบบยั่งยืน

หลักธรรมทางศาสนากับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 • ค่านิยม จริยธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 • การขจัดความขัดแย้งเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
 • หลักธรรมทางศาสนากับการพัฒนาสังคม
 • แนวทางในการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคม

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2555

 

สุขศึกษาและพลศึกษา (เทเบิลเทนนิส)

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สาระสำคัญ

ความรู้ทั่วไปกับกีฬาเทเบิลเทนนิส

 1. ประวัติความเป็นมา
 2. ประโยชน์และคุณค่า
 3. ลักษณะของนักเทเบิลเทนนิส
 4. มารยาทในการเล่นเทเบิลเทนนิส

การบริหารร่างกาย

 1. หลักการออกกำลังกายและการดูแลร่างกาย
 2. ท่าบริหารร่างกาย
 3. การทดสอบสมรรถภาพ

การจับไม้และการสร้างความคุ้นเคย

 1. ความสำคัญของการจับไม้
 2. กติกาการจับไม้
 3. ทักษะการตีลูกพื้นฐาน

การตีลูกแบบหน้ามือ

 1. การตีลูกแบบหน้ามือ
 2. การยืนเตรียมพร้อม
 3. การก้าวเท้าขณะเล่น

การตีลูกแบบหลังมือ

 1. ทักษะการตีลูกหลังมือ
 2. ขั้นตอนการตีลูกหลังมือ

การส่งลูก (การเสิร์ฟ)

 1. หลักการส่งลูก (การเสิร์ฟ)
 2. กติกาการส่งลูกเสิร์ฟ
 3. ขั้นตอนการส่งลูกหน้ามือและหลังมือ

การตบลูก

 1. ทักษะการตบลูก
 2. ประโยชน์ของการตบลูก
 3. การตบลูกแบบหน้ามือและหลังมือ

การตีลูกหมุนแบบต่าง ๆ

 1. การตีลูกแบบหมุนขึ้น
 2. การตีลูกแบบหมุนลง
 3. การตีลูกแบบหมุนข้าง

การเล่นประเภทเดี่ยว

 1. การเล่นและการนับคะแนน การเล่นประเภทเดี่ยว

การเล่นประเภทคู่

 1. การเล่นและการนับคะแนน การเล่นประเภทคู่
 2. เทคนิคการเล่นประเภทคู่

 

สุขศึกษาและพลศึกษา (แบดมินตัน)

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สาระสำคัญ

ประวัติความรู้กีฬาแบดมินตัน

 1. ประวัติความเป็นมา
 2. คุณลักษณะของผู้เล่น
 3. ประโยชน์ของกีฬาแบดมินตัน

ทักษะการเล่นแบดมินตัน

 1. การจับไม้และการตีลูกขนไก่
 2. การส่งลูก  การตีลูกโด่ง  การตีลูกดาด
 3. การตีลูกหยอด  การตบลูก

การเล่นแบดมินตันประเภทเดี่ยว

 1. การส่งลูกแบดมินตัน
 2. การรับลูกแบดมินตัน
 3. การตีโต้ระหว่างการเล่น

การเล่นแบดมินตันประเภทคู่

 1. การเล่นแบบยืนคนละข้าง
 2. การเล่นแบบยืนหน้าหลัง
 3. การเล่นทแยงมุม
 4. การเล่นแบบหมุนเวียน

การเล่นแบดมินตันประเภทคู่ผสม

 1. เทคนิคการยืนแบบคู่ผสม
 2. คุณสมบัติของการเล่นแบบคู่ผสม
 3. เทคนิคการเล่นลูกแบบคู่ผสม

การตัดสินกีฬาแบดมินตัน

 1. การเริ่มต้นแข่งขัน
 2. กรรมการกำกับเส้นระหว่างแข่งขัน
 3. การพักการเล่นและการทำผิด
 4. ข้อควรปฏิบัติของกรรมการตัดสิน
 5. ข้อควรปฏิบัติของกรรมดารกำกับเส้น
 6. ข้อควรปฏิบัติของกรรมการส่ง

 

สุขศึกษาและพลศึกษา (ลีลาศ 2)

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สาระสำคัญ

ความรู้เกี่ยวกับกีฬาลีลาศ

 1. ประวัติความเป็นมาของลีลาศ
 2. ความมุ่งหมาย  ขอบข่ายของลีลาศ
 3. ความสำคัญและประโยชน์ของลีลาศ

ทักษะเบื้องต้นของการลีลาศ

 1. ทิศทางในการลีลาศ
 2. การจับคู่ลีลาศ และการฝึกเดินลีลาศ
 3. การใช้สัญญาณมือในการลีลาศ

ลีลาศจังหวะบีกิน(Beguine)

 1. Figure  1 Walk
 2. Figure  2  Outside   Step
 3. Figure  3  Right and  Left  Turn
 4. Figure  4  Right and  Left  Turn Pivot

ลีลาศจังหวะชะ ชะ ช่า(Cha Cha Cha)

 1. Figure  1  Basic Movement
 2. Figure  2  Spot  Turn  To  Right
 3. Figure  3  Spot  Turn  To  Left
 4. Figure  4  Hand  To  Hand

การตัดสินลีลาศ

 1. วิธีการตัดสิน(The  Skating  System)
 2. ความรู้ทางด้านวิชาการหรือเทคนิค
 3. ความสามารถใช้เท้าเข้ากับจังหวะดนตรี
 4. ความสามารถในการใช้เนื้อที่บนฟลอร์ลีลาศ
 5. การแสดงความรู้สึกขณะลีลาศ