หลักสูตรภาษาไทย (ครูไทย)

รายละเอียดเนื้อหาประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สาระสำคัญ

 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
( Relation and Function )

 

1. ความสัมพันธ์
         - คู่อันดับและผลคูณคาร์ทีเชียน
         - ความสัมพันธ์
         - โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์
         - กราฟของความสัมพันธ์
         - อินเวอร์สของความสัมพันธ์
2. ฟังก์ชัน
         - ฟังก์ชัน 1-1 และฟังก์ชันทั่วถึง
         - ฟังก์ชันเพิ่มและฟังก์ชันลด
         - ชนิดของฟังก์ชัน

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 /2556

อัตราส่วนตรีโกณมิติ
( Trigonometric Ratio)

1. อัตราส่วนตรีโกณมิติ
2. การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2556

 

คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม )

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สาระสำคัญ

ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
( System of linear equations and matrix )

1. ระบบสมการเชิงเส้น
2. เมทริกซ์
3.ตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์
การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น

ฟังก์ชัน
( Function )

1. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
2. วิธีตรวจสอบฟังก์ชัน
3. ค่าของ
4. ฟังก์ชัน 1-1
5. วิธีตรวจสอบฟังก์ชัน 1-1
6. ฟังก์ชันจาก A ไป B
7. ฟังก์ชันจาก A ไปทั่วถึง B
8. ฟังก์ชันอินเวอร์ส
9. ฟังก์ชันคอมโพสิท

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 /2556

เรขาคณิตวิเคราะห์
( Geometry )

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์
       - ระยะทางระหว่างจุดสองจุด
       - จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด
       - ความชันของเส้นตรง
       - เส้นขนาน
       - เส้นตั้งฉาก
       - ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง
       - ระยะห่างระหว่างเส้นตรงสองเส้น
2. ภาคตัดกรวย
       - วงกลม
       - วงรี
       - พาราโบลา
       - ไฮเพอร์โบลา
       - การเลื่อนกราฟ

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2556

 

ฟิสิกส์พื้นฐาน

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

คลื่นนิ่ง

1. การจำแนกและการถ่ายโอนพลังงานของคลื่น
2. ประเภทของคลื่น
3. ส่วนประกอบของคลื่น
4. ความยาวคลื่น , จำนวนลูกคลื่น
5. คาบ , ความถี่ , อัตราเร็วคลื่น
6. เฟสของคลื่น ,  เฟสตรงกัน , เฟสตรงข้าม
7. คุณสมบัติของคลื่น
8. การสะท้อน , การหักเหของคลื่น
9. การแทรกสอดของคลื่น  การเกิดคลื่นอาพันธ์
10. การประยุกต์ใช้

คลื่นเสียงและแสง

 

1. เสียง, แหล่งกำเนิดเสียง
2. อวัยวะรับเสียง
3. อัตราเร็วเสียงในอากาศ
4. ความเข้มเสียง
5. ทฤษฎีของแสง , ความสว่างของแสง
คลื่นความร้อน

1. ความร้อนและการถ่ายโอนพลังงานความร้อน
2. อุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ
3. การถ่ายเทความร้อน
4. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร
5. พลังงานความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของสสาร
6. อุณหภูมิผสม
7. ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าในบ้าน

1. กฎของโอห์ม ตัวต้านทาน
2. การต่อตัวทานในวงจร
3. การต่อตัวทานในวงจรและคำนวณหาค่าต่างๆตามกฎของโอห์ม
4. การคำนวณค่าไฟฟ้าในบ้าน

พลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตรังสี

1. พลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตรังสี

 

เคมี

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สาระสำคัญ

ปริมาณสารสัมพันธ์ 2

 1. การเตรียมสารละลาย
 2. สมบัติคอลิเกทีฟ
 3. สูตรอย่างง่าย
 4. สูตรโมเลกุล
 5. สมการเคมี
 6. ปริมาณสารในสมการเคมี

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2556

สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ

 1. สมบัติของสารประกอบตามคาบ
 2. ปฏิกิริยาของธาตุ  และสารประกอบของธาตุตามหมู่
 3. ธาตุทรานซิชัน
 4. ธาตุกัมมันตรังสี
 5. การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุ
 6. ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิต  และสิ่งแวดล้อม

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2556

 

ภาษาอังกฤษ

หน่วย
การเรียนรู้ที่
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระสำคัญ
   Tell me who you are.     How to combine two statements together.
  For instance :   -He knows.
                           -Where does she live?  
                           * He knows where she lives.
2     She dare not swim. & She dares to swim. Special Verbs : The Anomalous Verbs
         He need sleep. & He needs to sleep. Dare & Need
3 He does not do homework. Non-Finites
He has done homework. Verb to do & Verb to have
4 NJ Magazine  Practicing the reading & the writing skills
(New Words & Short Articles & Crosswords)  
5 Essay Writing & Error Detection Practice Writing Skill
6 Revise the lessons  for 2nd Midterm Examination
8 Pets are loved (by her). How to construct active & passive voices
(She loves pets)  
9 Do I love her?  How to construct active & passive voices
vs (To be continued)
  Is she loved (by me)?  
10 If she comes, she may give a speech. Learning the types of “If……Clauses”
For Instance : If she comes, she may give a speech.
If she came, she might give a speech.
(If she were to come, she might give a speech.)
(Were she to come, she might give a speech.)
If she had come, she might have given a speech.
(Had she come, she might have given a speech.)
11 NJ Magazine  Practicing Reading & Writing Skill
(New Words & Short Articles & Crosswords)  
12  Essay Writing & Error Detection Practicing Writing Skill
13 Revising the lessons  for  2nd Final Examination

 

ภาษาไทยพื้นฐาน

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระสำคัญ
เรื่อง ส่งสารด้วยการพูด 1. การพูดระหว่างบุคคล
2. การพูดในกลุ่ม
3.  การพูดให้สัมฤทธิผล
เรื่อง ส่งสารด้วยการอ่าน 1. ความเข้าใจสารในบทอ่าน
2. ความพร้อมทั้งทางกายและใจ
3. การทรงตัวและการใช้กิริยาอาการ
4. การใช้เสียงให้มีประสิทธิภาพ
เรื่อง ส่งสารด้วยการเขียน 1. กระบวนการเขียนและกระบวนการคิด
2. ประเภทของรูปแบบการเขียน
เรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี 1. บทวิเคราะห์
2. อธิบายคำศัพท์และข้อความ
3. ชวนคิดพินิจคุณค่า
เรื่อง การสื่อสารเพื่อกิจธุระ 1. ความรู้ ความเข้าใจของผู้ส่งสารมีความสำคัญ
2. การส่งสารให้ตรงประเด็น
3. ความสำคัญของการลำดับความในสาร
4. รายละเอียดของสารที่จะส่ง
5. ภาษาที่ใช้สื่อสาร
6.  ความสนใจและความตั้งใจของผู้รับสาร
7.  ข้อควรคำนึงในการใช้โทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณียบัตร
เรื่อง หัวใจชายหนุ่ม 1. ชีวิตรักของชายหนุ่ม
2.  การรับวัฒนธรรมตะวันตกของชาวสยาม
3. จดหมายจริงหรืออิงนิยาย
4.  คำอธิบายศัพท์และข้อความ
5.  ชวนคิดพินิจคุณค่า
เรื่อง เรียงความเกี่ยวกับโลกส่วนตัว 1.  วิธีการขั้นพื้นฐานในการเขียนเรียงความเรื่องเกี่ยวกับโลกส่วนตัว
2.  แนวปฏิบัติในการตั้งชื่อเรื่อง
สอบกลางภาค 2/2556
เรื่อง การเขียนโครงงานเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมโครงงานแบ่งเป็นระยะ
เรื่อง มหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก 1.  บทวิเคราะห์
 1.1 ความเป็นมาของเรื่องมหาชาติ
 1.2 เนื้อเรื่องในมหาชาติ
2. มหาชาติสำนวนต่างๆ
 2.1 มหาชาติภาคกลาง เหนือ อีสานและใต้
3.อธิบายศัพท์และข้อความ
 3.1 คำอธิบายศัพท์ในมหาชาติภาคกลาง เหนือ อีสานและใต้
4. ชวนคิดพินิจคุณค่า
เรื่อง ผังมโนภาพ 1.  ความหมายของผังมโนภาพ
2.  การเกี่ยวข้องกันของมโนภาพกับการคิด
3.  วิธีเขียนผังมโนภาพ
4.  มโนภาพในงานประพันธ์
5.  การใช้ผังมโนภาพเรียบเรียงข้อความ
เรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 1. การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
2. การใช้ภาษาที่เหมาะสมในการสื่อสาร
3.  ข้อควรระวังในการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
เรื่อง มงคลสูตรคำฉันท์ 1. บทวิเคราะห์
2.  คำอธิบายศัพท์และข้อความ
3.  ชวนคิดพินิจคุณค่า
เรื่อง แต่งบทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพ 1.  ความเป็นมา และประโยชน์ของโคลงสี่สุภาพ
2.  กลวิธีแต่งโคลงสี่สุภาพ
สอบปลายภาค  2/2556

 

ภาษาไทยเพิ่มเติม

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สาระสำคัญ

เรื่อง วรรณคดีสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 1. เหตุการณ์ทั่วไปของบ้านเมือง
 2. ลักษณะวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ 4
 3. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 4. หม่อมเจ้าอิศรญาณ
 5. หม่อมราโชทัย
 6. หลวงจักรปาณี (ฤกษ์)
 7. พระยาอิศรานุภาพ (อ้น)

เรื่อง วรรณคดีสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 1. เหตุการณ์ทั่วไปของบ้านเมือง
 2. ความเคลื่อนไหวทางวรรณคดี
 3. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 4. พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
 5. ก.ศ.ร.กุหลาบ
 6. เทียนวรรณ
 7. พระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร
 8. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
 9. พระนิพนธ์ต่างเรื่อง
 10. พระยาสุรินทราชา
 11. หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรถึก)
 12. คณะกวี

 

สอบกลางภาคเรียนที่  2/2556

เรื่อง วรรณคดีสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

 1. เหตุการณ์ทั่วไปของบ้านเมือง
 2. ลักษณะวรรณคดีสมัยรัชกาลที่ 6
 3. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 4. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 1. พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
 2. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศราณุวัตติวงศ์
 3. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
 4. พระยาอุปกิตศิลปสาร
 5. พระยาศรีสุนทรโวหาร(ผัน สาลักษณ์)
 6. ชิต   บุรทัต
 7. พระยาอนุมานราชธนและพระสารประเสริฐ
 8. เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี

เรื่อง วรรณคดีหลังสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

 1. มูลเหตุที่ทำให้วรรณกรรมไทยหลังสมัยรัชกาลที่ 6มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
 2. ประเภทของวรรณกรรมปัจจุบัน

สอบปลายภาคเรียนที่  2/2556

 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชา หน้าที่พลเมือง

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สาระสำคัญ

สังคมมนุษย์

1.โครงสร้างทางสังคม
        -      การจัดระเบียบทางสังคม
         -     สถาบันทางสังคม
2.การขัดเกลาทางสังคม
3.การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
4.การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคม

วัฒนธรรม

1.      ความหมาย และความสำคัญของวัฒนธรรม
2.      ลักษณะและความสำคัญของวัฒนธรรมไทยที่สำคัญ
3.      การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
4.      ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล
5.      แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
6.      วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล

พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก

คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก เช่น
                  -     เคารพกฎหมายและกติกาสังคม
                  -     เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและบุคคลอื่น
                  -     มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
                  -     มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก
                  -     เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง
                  -     มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไข ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
                        สิ่งแวดล้อม
                  -     มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

สิทธิมนุษยชน

1. ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด และหลักการของสิทธิมนุษยชน
2. บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวทีโลกที่มีผลต่อประเทศไทย
3. สาระสำคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
4. บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
5.  ปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศ และแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนา

สอบกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖

ระบอบการเมืองการปกครอง

 

1. ปัญหาการเมืองสำคัญที่เกิดขึ้นภายในประเทศ
2. สถานการณ์การเมืองการปกครองของสังคมไทย
3. อิทธิพลของระบบการเมืองการปกครองที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต
4.  การประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ เช่น การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆ
5. การแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมด้านวัฒนธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม
6.  การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
               -     รูปแบบของรัฐ
               -     ฐานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์
               -          การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ที่มีผล                 ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น การตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ การตรวจสอบโดย                        ประชาชน

รัฐธรรมนูญ

1.  กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว
2.  กฎหมายแพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา เช่น ซื้อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืมเงิน จำนำ จำนอง
3. กฎหมายอาญา เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
4.  กฎหมายอื่นที่สำคัญ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน กฎหมายการรับ  ราชการทหาร กฎหมายภาษีอากร กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
5.  ข้อตกลงระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖

 

พระพุทธศาสนา

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สาระสำคัญ

หน้าที่ชาวพุทธ
และมารยาทชาวพุทธ

ชาวพุทธที่ดีพึงปฏิบัติตนต่อพระภิกษุอย่างเหมาะสมทั้งกาย วาจา และใจ โดยรักษาศีล และปฏิบัติตนต่อสมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้างตามหลักทิศ 6

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี

พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในศาสนพิธี พิธีกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและแสดงตนเป็น        พุทธมามกะ ซึ่งถือว่าเป็นการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา

สอบกลางภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2556

การบริหารจิตและ
การเจริญปัญญา

การสวดมนต์แปล แผ่เมตตา และการเจริญปัญญาตามหลักสติปัฏฐาน และพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ย่อมทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นไปในทางที่ถูกต้อง

พระพุทธศาสนากับการการแก้ปัญหาและการพัฒนา

พระพุทธศาสนามีหลักสำคัญซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์ ทำให้บุคคลมีชีวิตอยู่ด้วยความสงบและความสุข เมื่อพบปัญหาก็สามารถแก้ได้อย่างราบรื่น ดังนั้นทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนาด้วยวิธีการ     ที่เหมาะสม

ศาสนาต่างๆในประเทศไทย

การศึกษาประวัติศาสดาของศาสนาสำคัญในประเทศไทยย่อม      ทำให้ได้ข้อคิดจากแนวทางการปฏิบัติของท่านมาเป็นแบบอย่าง ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข

สอบปลายภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2556

 

สุขศึกษาและพลศึกษา (บาสเกตบอล)

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

สาระสำคัญ

ความรู้เกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล

 1. ประวัติบาสเกตบอลในเอเชีย
 2. สหพันธ์บาสเกตแห่งเอเชีย
 3. ประวัติบาสเกตบอลในประเทศไทย

ทักษะพื้นฐานของบาสเกตบอล

 1. การเลี้ยงลูก
 2. การส่งลูก
 3. การยิงประตู
 4. การสกัดกั้น
 5. การกำบัง/ป้องกัน
 6. ตำแหน่งการเล่น

การเล่นทีมบาสเกตบอล

 1. ชุดแต่งกายผู้เล่น
 2. บุคคลที่นั่งของทีม
 3. การนับคะแนนของบาสเกตบอล

การครอบครองลูกบอล

 1. ผู้เล่นครอบครองบอลในสนาม
 2. ผู้เล่นครอบครองบอลนอกสนาม

การเล่นและการแข่งขันบาสเกตบอล

 1. การวางการเล่นของทีม
 2. เทคนิคการเล่นเกมรับ
 3. เทคนิคการเล่นเกมรุก

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

 1. ปัจจัยเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายของบาสเกตบอล
 2. การอบอุ่นร่างกาย

กติกาและการตัดสินบาสเกตบอล

 1. สนามและอุปกรณ์การแข่งขัน
 2. การขอเวลานอก
 3. การเปลี่ยนตัวผู้เล่น
 4. การผิดระเบียบ(การฟาวล์)
 5. การโยนโทษ