รายชื่อ นักเรียน ชั้น KG2 ปีการศึกษา 2554

: : Download ตารางเรียน KG2 : :

 

KG2A / 2011
Teacher : ม.วรรณศิรินทร์ โพธิ์จันทร์ , ม.ไพจิตร บุญประสม
No ID ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 06009 เด็กชายณัฐกิตติ์ อภิธนวิทย์  
2 06023 เด็กชายพสธร อิงค์ปัญญา  
3 06028 เด็กชายพีรณัฐ ชุมพลกูลวงศ์  
4 06049 เด็กชายรุชดี อันนูอาร์  
5 06054 เด็กชายวริทธิ์ โกซิม  
6 06065 เด็กชายจักรรินทร์ กิตติโชติกุล  
7 06066 เด็กชายยูตะ วรบวร  
8 06071 เด็กชายกฤตพล อุดมมั่น  
9 06072 เด็กชายศุภกฤต ธนาสิทธิ์นิธิเกตุ  
10 06074 เด็กชายภูรินทร์ ฐิตบุญนิมิต  
11 06079 เด็กชายธนวัต พรึงมณี  
12 06080 เด็กชายเทวกร ตันติวิทยากุล  
13 06083 เด็กชายชวิธน์ รุ่งโรจน์รังสรร  
14 06086 เด็กชายธีรสิทธิ์ วิวัฒน์ธนกุล  
15 06087 เด็กชายบุญเขต ก่อศิริโชค  
16 06922 เด็กชายพสิษฐ์ ลี  
17 05977 เด็กหญิงจิดาภา สังขรัตน์  
18 05985 เด็กหญิงธัญลักษณ์ รวีพัฒน์โสภณ  
19 06017 เด็กหญิงมัลลิกา แซ่โง้ว  
20 06021 เด็กหญิงณัชชา รวยเรืองรุ่ง  
21 06048 เด็กหญิงณัฐรินีย์ ปานสำเนียง  
22 06060 เด็กหญิงนริศา ซาโต้  
23 06062  เด็กหญิงกรกนก อัตถ์ภาคนนท์  
24 06084 เด็กหญิงพิชญาภา พิริยะปัญญาพร  
25 06085 เด็กหญิงธิษญารักษ์เรย์ คิมาตะ  
26 06326 เด็กหญิงเพนภ์นินช์ สามัคคียกุล  
27 06415 เด็กหญิงธณัทอร บุณสิษฐ์  
28 06422 เด็กหญิงธันชยา งามไพบูลย์สมบัติ  
29 06425 เด็กหญิงอินทิรา ประพิณวงศ์  
30 06655 เด็กหญิงทิพยรัตน์ เอี้ยวบุญญานุรักษ์  
31 06739 เด็กหญิงคูณชิตา โอะโนะเดะระ  
32 07018  เด็กหญิงธมณ ชินพงศ์ไพบูลย์  
33 07038  เด็กหญิงชลธร เรืองเลิศสกาว  
34 07092  เด็กหญิงซาช่า ชนาทิพย์ ลีลายุวัฒน์  
KG2B / 2011
Teacher : ม.สุปราณี บุญมี , ม.กัลยา ชมบุญ
No ID ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 06126 เด็กชายจิตบุญ อรุณเวชกุล  
2 06127 เด็กชายอินทัช มุสิกะโปดก  
3 06129 เด็กชายสวิช เลิศวัฒนกูล  
4 06131 เด็กชายภูริทรรษ บุญเกิ่ง  
5 06133 เด็กชายวงศพัทธ์ เลิศวิไลยศ  
6 06140 เด็กชายปรัสนันท์ ชูเชิด  
7 06144 เด็กชายนาวิน ปิ่นทอง  
8 06177 เด็กชายอชิระ ทินกร  
9 06229 เด็กชายจิรกร ธีรนันทเวช  
10 06489 เด็กชายอาทิชา บูรณปริญญากุล  
11 06508 เด็กชายวชิรวิชญ์ โชคทวีสิทธิ์  
12 06682 เด็กชายปีย์มนัส โพธิ์ทา  
13 06699 เด็กชายอนันตสิทธิ์ บุญสวัสดิ์  
14 06743 เด็กชายทัตสึฮิโระ โชติบุณยศักดิ์ โนดะ  
15 06841 เด็กชายอนาคิน เซดริก เฮนเดอร์สัน  
16 06862  เด็กชายกิตติภณ กิจภิญโญชัย  
17 07050  เด็กชายต้นบุญ เจริญผล  
18 06125 เด็กหญิงพลอยปภัส ขจายศรสิทธิ์  
19 06130 เด็กหญิงปาลิดา เทวินทรภักติ  
20 06132 เด็กหญิงปุณญิศา เจิมเจษฎา  
21 06134 เด็กหญิงอริยากานต์ ณรงค์ประภาพัชร์  
22 06136 เด็กหญิงวีรากร เตชสมภพ  
23 06137 เด็กหญิงดรัลพร เอี่ยมพัฒนาสุข  
24 06138 เด็กหญิงนภัส วุฒิวิวัฒน์ชัย  
25 06139 เด็กหญิงภัทรดา ภัทรมงคลโรจน์  
26 06146 เด็กหญิงณัฐชนน ประชาพร  
27 06148 เด็กหญิงญานิศา ศิริพจนากุล  
28 06149 เด็กหญิงปภาดา ธนทานต์  
29 06195 เด็กหญิงญาดา อมรชัยนนท์  
30 06197 เด็กหญิงลลิตา สุขเริงรื่น  
31 06426 เด็กหญิงพรรษสรณ์ ตั้งจิตรมณีศักดา  
32 06429 เด็กหญิงสุจิรา จาง  
33 06703  เด็กหญิงแชร์ วอน ชอง  
34 06950  เด็กหญิงซอร์ เยิน ปาร์ค  
KG2C / 2011
Teacher : ม.ณัฐญา ขำพลู , ม.ณฐพร บุติพันคา
No ID ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 05733  เด็กชายวรพล วีรเวทปราการ  
2 06153  เด็กชายศิวกร จิตอุดมธรรม  
3 06160 เด็กชายศุภกร บุญเลิศ  
4 06217 เด็กชายภีมวัจน์ ตั้งเจริญนุรักษ์  
5 06274 เด็กชายสุนิวัตร์ ริสติค  
6 06300 เด็กชายธิษณ์ธาวิน ธันติยะกุล  
7 06320 เด็กชายณัฐพล ฮั่นเย็ก  
8 06321 เด็กชายอนรรฆ ทรงสิทธิพรชัย  
9 06351 เด็กชายกรมุนินทร์ อัครนวกิจ  
10 06403 เด็กชายณภัทร ลัคนาจันทโชติ  
11 06469 เด็กชายณัฐพงศ์กร ตรังคานุวัฒน์  
12 06479 เด็กชายเดชาธร สงวนวรพงศ์  
13 06752 เด็กชายธราวิศ งามวงศ์วัฒนา  
14 06760 เด็กชายกิจธนัสถ์ เกียรติรัตนโกศล  
15 06907  เด็กชายตนุวร มะลิซ้อน  
16 07029  เด็กชายเตชินท์ ภักดิ์วิไลเกียรติ  
17 07110 เด็กชายรัฐศรันย์ เจนฐิติกุล  
18 06158 เด็กชายกิจจภัทร หงษ์เหิรสถิตย์  
19 06200 เด็กหญิงณิษา สกลไชย  
20 06206 เด็กหญิงมิรินทร์ หยู  
21 06213 เด็กหญิงฐานิตา ศรีนุรัตน์  
22 06214 เด็กหญิงเจียอาน่า ตมิสา อุ่มประโคน แอลเลน  
23 06219 เด็กหญิงอาเลเซีย ฉัตรสิริ ฟอน ลีสเฮาท์  
24 06228 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรี สิริบุญญาภักดี  
25 06276 เด็กหญิงปาลิกา โรจน์ประชานาถ  
26 06323 เด็กหญิงณิชากรณ์ แสงผึ้ง  
27 06325 เด็กหญิงวรารัตน์ คีรีเดชอนันต์  
28 6353 เด็กหญิงพราว สิมะเสถียร  
29 06465 เด็กหญิงบวรลักษณ์ โกศลวิทยาธรรม  
30 06483 เด็กหญิงเจสสิก้า เคท มิลล์  
31 06696 เด็กหญิงอรอุมา ราชสีห์  
32 06700 เด็กหญิงฟีนา คริสติน่า ค๊อก  
33 06705 เด็กหญิงแชร์ คยอง ควาน  
KG2D / 2011
Teacher : ม.วิลาสินี สหะวงศ์วัฒนา , ม.วันเพ็ญ บุตรพรม
No ID ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 06154  เด็กชายจีนส์ วิชญาพร  
2 06155 เด็กชายฟาเบียง จูเลียง โลร็องต์ กฤษดา โคซี  
3 06157 เด็กชายภากร เหลียงกอบกิจ  
4 06165 เด็กชายธฤต กิติบุญญารัศมี  
5 06168 เด็กชายปิยนันท์ จรัสแสงพิพัฒน์  
6 06170 เด็กชายบรรพต ฉัตรโชติธรรม  
7 06175 เด็กชายปฏิหารย์ แซ่อั้ง  
8 06192 เด็กชายจิรโชติ ธรรมทวีโชค  
9 06201 เด็กชายณัฐกิตติ์ วิบูลย์พานิช  
10 06418 เด็กชายณัฎนันท์ วิสุทธิชีพ  
11 06420 เด็กชายกฤษฎิ์ สิริชัน  
12 06670 เด็กชายภัทรพล ภราดรปัจจัย  
13 06675 เด็กชายเชฎฐการ ชาอ่อง  
14 06849 เด็กชายหยี่เจ๋ จาง  
15 06963  เด็กชายธนภัทร์ เพชรเพิ่มผล  
16 07043  เด็กชายปภากร อุชุปาละนันท์  
17 06142 เด็กหญิงภิงค์กันย์ ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์  
18 06159  เด็กหญิงอรณัส ญาณประภาส  
19 06163 เด็กหญิงพัชริญา วัชรเสถียรพงศ์  
20 06164 เด็กหญิงนาตาลี เชอร์ชแมน  
21 06166 เด็กหญิงสมิตานันท์ พิริยะไตรนาถ  
22 06179 เด็กหญิงธัญชนก โชคชัยวิบูลย์  
23 06182 เด็กหญิงปุญญวีร์ ลาภประเสริฐล้ำ  
24 06183 เด็กหญิงนัทธมน นาคะโยธิน  
25 06186 เด็กหญิงจิตต์ปภัสร์ อรุณสุขสว่าง  
26 06189 เด็กหญิงกชพรรณ จงอิทธิ  
27 06191 เด็กหญิงธัญญ์นรี อมรพรวิวัฒน์  
28 06193 เด็กหญิงปาณิสรา เลิศวิทยาวิวัฒน์  
29 06196 เด็กหญิงพัชราภรณ์ ดลอัมพรวิวัฒน์  
30 06202 เด็กหญิงณัฏฐ์วรินท์ ชัยประสิทธิ์ผล  
31 06445 เด็กหญิงธนกชพร เขียวสอาด  
32 06602 เด็กหญิงแพรวา ภูวะเสถียร  
33 06674 เด็กหญิงอัญมณี ส่งกิตติพงศ์  
KG2E / 2011
Teacher : ม.มารศรี แก้วสวนจิก , ม.น้อง  จันทร์ทอง
No ID ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 06176 เด็กชายปฏิภาณ แซ่อั้ง  
2 06180 เด็กชายธนวัฒน์ ลี้  
3 06181 เด็กชายธนโชติ ลี้  
4 06203 เด็กชายกรกฤต พูลบัว  
5 06209 เด็กชายธนกฤต เปรมปราโมทย์  
6 06234 เด็กชายธนดล นคินทร์พงษ์  
7 06275 เด็กชายสุธีพงศ์ ไชยวุฒิ  
8 06316 เด็กชายณัฐวิชช์ เยี่ยงยงพันธุ์  
9 06330 เด็กชายทัชชกร อิงคสารมณี  
10 06332 เด็กชายปุญญวัฒน์ วัชรสุกิจ  
11 06333 เด็กชายพสุธร สิมะเสถียร  
12 06337 เด็กชายสิทธินนท์ สุทธิศักดิ์ภักดี  
13 06338 เด็กชายพุฒิพงศ์ จิรเดชสกุลวงศ์  
14 06381 เด็กชายศุภกร แซ่เตียว  
15 06524 เด็กชายธรรมพร ศรีวงศ์มณีรัตน์  
16 06982  เด็กชายนานาวิน ลี  
17 06135  เด็กหญิงจิรัญญา สาลยาโกวิท  
18 06205 เด็กหญิงนภกมล อริยศักดิ์ชัย  
19 06225 เด็กหญิงชนกนันท์ เอี่ยมสุทธา  
20 06227 เด็กหญิงภัทร์วริณ อมรชัยชาญ  
21 06306 เด็กหญิงอริญฎา พิทยายน  
22 06311 เด็กหญิงปวริศา อาจหาญศิริ  
23 06318 เด็กหญิงปัทมนันท์ ประดิษฐฺสมานนท์  
24 06327 เด็กหญิงอภิณห์พร ชวาลวงศ์วุฒ  
25 06343 เด็กหญิงมาณิกา สิทธิโชคธรรม  
26 06349 เด็กหญิงเปมิกา กฤษฎาวรกุล  
27 06369 เด็กหญิงอนัญญา อนันต์วราพงษ์  
28 06376 เด็กหญิงจุลภัทร วิสุทธิแพทย์  
29 06396 เด็กหญิงอชิรญา จิรถาวรกุล  
30 06397 เด็กหญิงพาขวัญ ไกรศรีโพธิกุล  
31 06463 เด็กหญิงเบญญาภา ไพรหงกุล  
32 06514 เด็กหญิงเอลีเนอร์ เมย์ธาวลัย สตัลเดอร์  
33 06673 เด็กหญิงปัญญ์ ทรงทรัพย์กุล  
34 06846 เด็กหญิงศุภิสรา สนิทนราทร  
KG2F / 2011
Teacher : ม.เนตรนภา เจริญทรัพย์ , ม.รจนา ค่าแพง
No ID ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 06435 เด็กชายสมรรถ โชคเศรษฐกิจ  
2 06461 เด็กชายสิรธีร์ กิตติเธียร  
3 06501 เด็กชายพงศ์ศิริ เอี่ยมสมบูรณ์กร  
4 06543 เด็กชายวัชรธร ศรีพนากุล  
5 06551 เด็กชายจุลภัทร ตันติไชยบริบูรณ์  
6 06552 เด็กชายกรวีร์ เจริญศิริ  
7 06570 เด็กชายจู จิน ตง  
8 06578 เด็กชายโมฮัมเหม็ด สะห์ดีน โมฮาเหม็ด อาลี  
9 06611 เด็กชายจูอี้ ลี  
10 06650 เด็กชายยูตะ จุ่นสำราญ  
11 06993  เด็กชายรัตนเมธ เปรมสุขวิศรุต  
12 06995  เด็กชายชนาเมธ จันพรม  
13 06308 เด็กหญิงณฐมน ธัญญหาญ  
14 06398 เด็กหญิงกุลยา สกุลจิตจินดา  
15 06428 เด็กหญิงพลชา เหรียญสุโขพร  
16 06433 เด็กหญิงบุญสุดา สุรบถโสภณ  
17 06442 เด็กหญิงญาดา นกหงษ์  
18 06471 เด็กหญิงธัญรัศม์ รอดเศรษฐศักดิ์  
19 06492 เด็กหญิงเอ็มมิลี่ วิไลรัตน์ ยอร์เกนเซ่น  
20 06499 เด็กหญิงชัชชญา ลี้สกุล  
21 06515 เด็กหญิงเอลิซา เมย์ธาวดี สตัลเดอร์  
22 06517 เด็กหญิงอนัญญา นันทลี พงศ์พัฒนานุรักษ์  
23 06519 เด็กหญิงชวัลญา ทิพรส  
24 06530 เด็กหญิงปพิชญา ขวัญดำเนิน  
25 06531 เด็กหญิงอรกัญญา ศกุนตะมาลิก  
26 06532 เด็กหญิงเปมิกา พลอยชื่นชม  
27 06554 เด็กหญิงฐิติภา พนมไพฑูรย์  
28 06580 เด็กหญิงนรินนา มโนรัศมี  
29 06581 เด็กหญิงอาราทนา กำธร  
30 06587 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ กังวานเกียรติชัย  
31 06597 เด็กหญิงเบญญาภา โฆษิตพันธวงค์  
32 06614 เด็กหญิงฉีหมิน จาง  
33 06630 เด็กหญิงธัญชนก ถาวรพัฒนกุล  
34 06843 เด็กหญิงนาตาชา อาร์มสตรองค์ สโต๊คส์