Ektra Newsflash ประจำปีการศึกษา 2560

EKTRA Newsflash

           ในภาคเรียนที่ 2 นักเรียนระดับชั้น NC-KG.2 แผนกอนุบาล ซอย 19 จะย้ายไปรวมกัน ที่แผนกประถม ซอย 20 สำหรับเส้นทางการจราจรภายในโรงเรียน ท่านสามารถศึกษาได้จากเวบไซต์โรงเรียน www.ektra.ac.th ซึ่งข้อมูลที่ปรากฎในขณะนี้เป็นข้อมูลแผนผังปัจจุบัน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 จะปรับปรุงแผนผังภายในและจุดรับส่งอีกครั้งแต่เส้นทางการเดินรถโดยรวมจะมีลักษณะเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับวันที่ 22 กันยายน 2560

EKTRA Newsflash

           การสร้างวินัยและฝึกความรับผิดชอบ ควรเริ่มตั้งแต่วัยเด็กเล็ก เพราะความรับผิดชอบเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและความเจริญ รายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

News : Academic Year
"We make the Choices ; You make the difference"
----------