หลักสูตรภาษาไทย (ครูไทย)

รายละเอียดเนื้อหาประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทศนิยมและเศษส่วน

1. ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม
2. การบวกและการลบทศนิยม
3. การคูณและการหารทศนิยม
4. เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน
5. การบวกและการลบเศษส่วน
6. การคูณและการหารเศษส่วน
7. ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การประมาณค่า

1.ค่าประมาณ
2. การปัดเศษ
3. การประมาณค่า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คู่อันดับและกราฟ

1. คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ
2. กราฟและการนำไปใช้

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

1. แบบรูปและความสัมพันธ์
2. คำตอบของสมการ
3. การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
4. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

1. ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ
2. หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ
3. ภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้างและด้านบน ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
4. รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล

1. ข้อความคาดการณ์
2. ประโยคเงื่อนไข
3. บทกลับของประโยคเงื่อนไข
4. การให้เหตุผล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พหุนาม

1. เอกนาม
2. การบวกและการลบเอกนาม
3. พหุนาม
4. การบวกและการลบพหุนาม
5. การคูณพหุนาม
6. การหารพหุนาม

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บทประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม

1. แบบรูปของจำนวน
2. ข่ายงาน
3. การประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556

ภาษาอังกฤษ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 I know!

 • What's ……?
 • Plurals/ Singular nouns
 • Articles (a and an)
 • Spelling words
 • Using classroom language.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Where's the cafe?

 • There is, There are.
 • Asking for and giving direction.
 • Preposition of place.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 She likes Harry Potter.

 • Present simple: positive, negative, questions, short answers.
 • Talking about your family.

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Reading on the roof

 • Present continuous
 • Talking about present activities.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 She didn't listen

 • Past simple:
  • was, wasn't
  • were, weren't

หน่วยการเรียนรู้ที่6 She isn't America & Revising for lesson

 • Question words:
  • Who, what, how old, where?
 • The verb to be singular)
  • Statements and questions.

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556

วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 แรง

1. แรงรอบตัว
2. การวัดแรง
3. ประเภทของแรง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเคลื่อนที่

1. ตำแหน่งของวัตถุ
2. อัตราเร็วและความเร็วของวัตถุ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 พลังงานความร้อน

1. พลังงานความร้อน
2. การถ่ายโอนและสมดุลความร้อน
3. ผลของพลังงานความร้อน

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บรรยากาศ

1. องค์ประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ
2. อุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศ
3. ลม ฟ้า อากาศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การพยากรณ์อากาศ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก

1. การพยากรณ์อากาศ
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
3. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556

ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 16 เสียงเพลงกับเสียงกรี๊ด

- ข้อคิดจากเรื่อง
- มารยาทในการชมการแสดง
- การเขียนบรรยาย
- การใช้ความเปรียบ
- คิดตรอง ลองทำดู
- คิดเพิ่ม เสริมทักษะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 17 เที่ยวท่าเรือ

- ข้อคิดจากเรื่อง
- การเขียนเชิงพรรณนา
- คิดตรอง ลองทำดู
- คิดเพิ่ม เสริมทักษะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 18 คิดต่างแต่อยู่ร่วมกันได้

- ข้อคิดจากเรื่อง
- การแสดงความคิดเห็น
- มารยาทในการแสดงความคิดเห็น
- เจตนาในการสื่อสาร
- การใช้ภาษาในการสื่อสาร
- คิดตรอง ลองทำดู
- คิดเพิ่ม เสริมทักษะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 19 บ.ก. ที่รัก

- รูปแบบจดหมาย
- การคิดตรอง ลองทำดู
- คิดเพิ่ม เสริมทักษะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 20 กาพย์พระไชยสุริยา

- บทวิเคราะห์
- หนังสือสำหรับเด็กหัดอ่าน
- หนังสือนิทานคติธรรม
- คำอธิบายศัพท์และข้อความ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 21 คำเป็น คำตาย

คำเป็น
1. เป็นคำที่ผสมด้วยสระเสียงยาวในแม่ ก กา เช่น ป้า มี ปู
2. เป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กง กน กม เกย เกอว เช่น จง มั่น ชม เชย ดาว

คำตาย
1. เป็นคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่ ก กา เช่น จะ ปะ ทุ
2. เป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่ กก กด กบ เช่น นัด พบ นก

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2556

หน่วยการเรียนรู้ที่ 22 ท่องเว็บเก็บความรู้

- การค้นพบสมบัติของโลกล้านปี
- ความรู้จากเรื่องอินเทอร์เน็ต
- การรับสารจากอินเทอร์เน็ต
- การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต
- คิดตรอง ลองทำดู
- คิดเพิ่ม เสริมทักษะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 23 โครงงานเด่นเขียนเน้นกระบวนการ

- ข้อคิดจากเรื่อง
- โครงงานกับการเรียนรู้
- คิดตรอง ลองทำดู
- คิดเพิ่ม เสริมทักษะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 24 คำเพราะเสนาะทำนอง

- กลอนบทละคร
- กลอนสวด
- กาพย์ยานี 11
- กาพย์ฉบัง 16
- กาพย์สุรางคนางค์ 28
- คิดตรอง ลองทำดู

หน่วยการเรียนรู้ที่ 25 ไตรยางค์หรืออักษร 3 หมู่

ไตรยางศ์มีการจัดหมวดหมู่เพื่อแบ่งพยัญชนะไทยออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 • อักษรสูง มี 11 ตัว ได้แก่ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
 • อักษรกลาง มี 9 ตัว ได้แก่ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
 • อักษรต่ำ มี 24 ตัว ได้แก่ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 26 ราชาธิราช

- บทวิเคราะห์
- ความสำคัญของฝีมือและปัญญา
- คำอธิบายศัพท์และข้อความ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 27 กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

- บทวิเคราะห์
- จินตภาพอาหารเลิศรส
- คำอธิบายศัพท์และข้อความ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 28 นิทานพื้นบ้าน

- ความสำคัญของนิทานพื้นบ้าน
- นิทานพื้นบ้านไทยในท้องถิ่นต่างๆ
- คำอธิบายศัพท์และข้อความ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 29 ผู้ทรงพระราชนิพนธ์ ผู้ทรงนิพนธ์ และผู้ประพันธ์

- รัชกาลที่ 2
- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร
- เจ้าพระยาพระคลัง ( หน )
- สุนทรภู่

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2556

สังคมศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 10 แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์

- แผนที่
- เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 11 ระบบเวลา

- ความสัมพันธ์ระหว่างลองจิจูดกับเวลา
- เวลาปานกลางกรีนิช
- เส้นวันที่สากล
- เวลาท้องถิ่นและเวลามาตรฐาน
- เปรียบเทียบวันเวลาของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 12 ทวีปเอเชีย

- ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย
- ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย
- ภูมิภาคของทวีปเอเชีย

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 9 (ศาสนา) เหตุผลความจำเป็นที่ทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้ศาสนาอื่นๆ

- ศาสนาอิสลาม
- ศาสนาคริสต์
- ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
- ศาสนาสิกข์
- ความสอดคล้องของหลักธรรมคำสอนในแต่ละศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 10 (ศาสนา) ศาสนสัมพันธ์

- ความหมายและความจำเป็นของศาสนสัมพันธ์
- การปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อศาสนิกชนอื่นในสถานการณ์ต่างๆ
- ตัวอย่างบุคคลในท้องถิ่น หรือประเทศที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ หรือมีผลงานด้านศาสนสัมพันธ์

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 11 (ศาสนา) การบำเพ็ญประโยชน์

- การบำเพ็ญประโยชน์และการบำรุงรักษาวัดในด้านต่างๆ

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 12 (ศาสนา) บทบาทและหน้าที่ของพระภิกษุ

- วิถีชีวิตของพระภิกษุ
- บทบาทหน้าที่ของพระภิกษุในการเผยแผ่ศาสนา
- การปฏิบัติตนที่เหมาะสม

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 /2556

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 13 ออสเตรเลียและโอเชียเนีย

- ออสเตรเลีย
- นิวซีแลนด์
- ปาปัวนิวกินี
- โอเชียเนีย

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 14 วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย

- ภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
- ภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
- ความร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 13(ศาสนา) การปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศษสนา

- หลักธรรมเพื่อการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ
- การจัดโต๊ะหมู่บูชาและการจุดธูปเทียน

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 14 (ศาสนา) การจัดพิธีกรรมและการปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม

- ความสำคัญของศาสนพิธี พิธีกรรม
- การจัดเตรียมศาสนพิธี พิธีกรรม
- การอาราธนาศีลและคำอาราธนา
- การปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 15 (ศาสนา) วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

- ประวัติ ความสำคัญ และการปฏิบัติตนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556

ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 3 ความเป็นมาและการตั้งหลักแหล่งในดินแดนประเทศไทย

- การตั้งหลักแหล่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์
- การตั้งถิ่นฐานสมัยประวัติศาสตร์
- อิทธิพลของอารยธรรมโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีผลต่อการพัฒนาการของไทย

สอบกลางภาคเรียนที่ 2 /2556

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 4 อาณาจักรสุโขทัย

- สุโขทัยศึกษา
- การตั้งถิ่นฐานสมัยประวัติศาสตร์
- การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
- ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
- การเสื่อมของอาณาจักร

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556

คอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เริ่มต้นกับ Microsoft Power Point 2010

1. คุณสมบัติและประโยชน์ของโปรแกรม ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้
2. การสร้างงานนำเสนอและการเปิดงานนำเสนอ
3. ส่วนประกอบและการใช้งาน Microsoft Power Point 2010
4. การใช้แม่แบบงานนำเสนอ
5. การบันทึก การป้องกัน และเปลี่ยนชนิดไฟล์งานนำเสนอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างงานนำเสนอ

1. การเพิ่ม, ย้าย, ลบ และแทรกสไลด์
2. การใช้งานเค้าโครงสไลด์
3. การจัดตำแหน่งข้อความในสไลด์
4. การใช้อักษรศิลป์
5. การแทรก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง
6. การแทรก ตารางและกราฟ โดยใช้ Microsoft Excel 2010
7. การปรับสี, มุมมอง, และมิติของภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การตกแต่งงานนำเสนอ

1. การใส่สี และไล่สีพื้นหลังสไลด์
2. การใส่ภาพพื้นหลังสไลด์
3. การเปลี่ยนแบบตัวอักษร
4. การใช้ชุดรูปแบบงานนำเสนอ
5. วิธีใส่ข้อความที่หัวและท้ายสไลด์
6. การใส่เอฟเฟคต์ให้กับสไลด์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กิจกรรม Microsoft Excel 2010

1. จัดทำรายงานกลุ่มตามหัวข้อที่ได้รับ

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2556

การงานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 งานบ้าน

1. การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน
1.1) ความสำคัญของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน
1.2) หลักการเลือกและใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน
1.3) การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/ 2556

2. การจัดและตกแต่งห้องต่างๆ ภายในบ้าน
2.1) ห้องนอน
2.2) ห้องรับแขก
2.3) ห้องน้ำ
2.4) ห้องครัว

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/ 2556

บาสเกตบอล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้ทั่วไปกับกีฬาบาสเกตบอล

1. ประวัติความเป็นมาของบาสเกตบอล
2. ประโยชน์ของกีฬาบาสเกตบอล
3. อุปกรณ์ของกีฬาบาสเกตบอล
4. มารยาทของการเล่นบาสเกตบอล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบริหารร่างกาย

1. การยืดกกล้ามเนื้อ
2. การบริหารขา
3. การบริหารเอว
4. การบริหารแขน
5. การบริหารมือ
6. การบริหารคอ
7. การบริหารไหล่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทักษะเบื้องต้นส่วนบุคคล

1. การสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอล
2. การทรงตัว
3. การเตลื่อนที่
4. การหยุด
5. การหมุนตัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การส่งลูกบาสเกตบอล

1. การส่งลูกสองมือ
2. การส่งลูกมือเดียว
3. การส่งลูกกระดอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล

1. การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลระดับสูง
2. การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลระดับต่ำ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การยิงประตูบาสเกตบอล

1. ความสำคัญและหลักการยิงประตู
2. จุดที่ใช้เล็งในการยิงประตู
3. ระยะทางที่ยิงประตู

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การหลอกล่อและการบังคู่ต่อสู้

1. วิธีการหลอกล่อ
2. หลักการหลอกล่อและการบังคู่ต่อสู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 หน้าที่ตำแหน่งการเล่นบาสเกตบอล

1. ตำแหน่งหน้าที่ของผู้เล่น
2.วิธีรุกและวิธีป้องกัน