หลักสูตรภาษาไทย (ครูไทย)

รายละเอียดเนื้อหาประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กำหนดเนื้อหาบทเรียน ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 

Year 5A - 5D

วิชา

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง

เนื้อหาบทเรียน

คณิตศาสตร์

 

 

 

รูปสี่เหลี่ยม

 • ชนิดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • ความยาวรอบรูป ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับความยาวรอบรูป ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

รูปสามเหลี่ยม

 • ชนิดของรูปสามเหลี่ยม
 • ส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยม
 • ความยาวรอบรูป ของรูปสามเหลี่ยม
 • ความสูงของรูปสามเหลี่ยม
 • มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม
 • การสร้างรูปสามเหลี่ยม
 • การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
 • โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับความยาวรอบรูป ของรูปสามเหลี่ยม
 • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ของรูปสามเหลี่ยม

รูปวงกลม

 • ส่วนประกอบของรูปวงกลม
 • การสร้างรูปวงกลม

รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตร ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 • ชนิดและลักษณะ ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
 • การหาปริมาตร ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • ปริมาตร 1 ลูกบาศก์หน่วย
 • การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์หน่วย
 • การหาปริมาตร เป็นลูกบาศก์เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร
 • ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • การหาปริมาตร ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยใช้สูตร
 • การหาความจุ ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยใช้สูตร
 • ความสัมพันธ์ ของหน่วยการวัดปริมาตร หรือความจุ (ลูกบาศก์เซนติเมตร ลูกบาศก์เมตร)

ภาษาไทย

 

 

ฟัง ดู รู้สนทนา....... ภาษาสื่อสาร

 • การพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
 • การตั้งคำถามและตอบคำถาม เชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟัง และดู
 • การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ จากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวัน
 • การพูดรายงาน
 • มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

โคลงโลกนิติ

 • การอ่านออกเสียง และอ่านจับใจความสำคัญ
 • อธิบายคำศัพท์ยาก อ่านแปลความหมาย
 • วิเคราะห์วรรณคดี

นิทานคติธรรม
เรื่อง “ พญาช้างผู้เสียสละ ”

 • อ่านจับใจความสำคัญ
 • อธิบายคำศัพท์ยาก อ่านแปลความหมาย
 • วิเคราะห์วรรณคดี

เพลงชาติไทย

 • อ่านจับใจความสำคัญ
 • อธิบายคำศัพท์ยาก อ่านแปลความหมาย
 • วิเคราะห์วรรณคดี

วิทยาศาสตร์

น้ำฟ้าและดวงดาว

 

 • เมฆ หมอก น้ำค้าง ลูกเห็บ หิมะ
 • วัฎจักรของน้ำ
 • การเกิดลม, ชนิดของลม ประโยชน์ของลม
 • ทิศและการขึ้นตกของดาว

สังคมศึกษา

 

 

ภูมิศาสตร์น่ารู้

 • การบอกตำแหน่ง ระยะ ทิศทางในภูมิภาคของตนเอง
 • ลักษณะภูมิลักษณ์ที่สำคัญ ของภูมิภาคที่แสดงในแผนที่
 • ความสัมพันธ์ ของลักษณะทางกายภาพ และลักษณะทางสังคม ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

 • สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน และการย้ายถิ่นของประชากร
 • อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติ ต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรม ในภูมิภาคต่างๆ
 • ผลที่เกิดจาก การรักษาสภาพแวดล้อม
 • แนวทางการอนุรักษ์ และรักษาสภาพแวดล้อม ในภูมิภาค

บุคคลสำคัญ ในสมัยอยุธยา และธนบุรี

 • ประวัติและผลงาน ของบุคคลสำคัญ ในสมัยอยุธยา (พระเจ้าอู่ทอง, พระบรมไตรโลกนาถ, พระนเรศวรมหาราช พระนารายณ์มหาราช,  ชาวบ้านบางระจัน
 • ประวัติและผลงาน ของบุคคลสำคัญ ในสมัยธนบุรี (สมเด็จพระเจ้าตากสิน)
 • ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี

พลศึกษา

 

การเล่นกีฬา เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

 • กีฬาสากล ประเภทบุคคล เช่น แบดมินตัน
 • กีฬาสากลประเภททีม เช่น ฟุตซอล ฟุตบอล
 • กีฬาไทย เช่น ตะกร้อ
 • กีฬาสากลประเภทบุคคล เช่น เทเบิสเทนนิส

การงาน

การจัดโต๊ะอาหาร

 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดโต๊ะอาหาร
 • ขั้นตอนการจัดโต๊ะอาหาร
 • มารยาทในการรับประทานอาหาร
 • ปฏิบัติการจัดตะอาหาร

Computer

ใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับงาน Presentation

 • การตั้งค่าภาพเคลื่อนไหว อย่างต่อเนื่อง และแบบกำหนดเอง
 • การใช้ทริกเกอร์ควบคุม การเล่นเอฟเฟ็กต์
 • การใช้งานเส้นเวลา
 • การใช้ Hyperlink
 • การใช้ Action
 • การสร้างลิงก์เชื่อมโยงบนสไลด์
 • การกำหนด Slide Show
 • การ Package for CD

ศิลปะ

Activity 22 : Jellyfish = แมงกระพรุน
Activity 23 : Spotted Feather-back Fish = ปลากราย
Activity 24 : Carp = ปลาคาร์พ
Activity 25 : Lopster = กุ้งก้ามกราม

 • ให้นักเรียนนำ แมงกระพรุน ปลากราย ปลาคาร์พ และกุ้งก้ามกราม มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในหัวข้อ ดินแดนโลกใต้ท้องทะเล

Activity 32 : Rooster = ไก่ตัวผู้

 • ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ผ่านกระบวนการศิลปะภาพพิมพ์ โดยใช้รูปทรงวงกลม รู้ครึ่งวงกลม เส้นโค้ง และทฤษฎีของสีคู่ตรงข้าม ตามจินตนาการ

Activity 37 : Lion = สิงโต

 • ให้นักเรียนใช้วงกลม เส้นโค้ง เส้นหยัก สร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ สิงโตดุ๊กดิ๊ก ผ่านเทคนิคการประดิษฐ์ภาพ

Grammar

Present Perfect Tense

 • Auxiliary verb (has/have)
 • Affirmative sentence

Active / Passive Voice

 • Present Simple Tense

 

Year 5E - 5F (Extra Class)

วิชา

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง

เนื้อหาบทเรียน

คณิตศาสตร์

 

 

 

รูปสี่เหลี่ยม

 • ชนิดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ความยาวรอบรูป ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

รูปสามเหลี่ยม

 • ชนิดของรูปสามเหลี่ยม
 • ส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยม
 • ความยาวรอบรูป ของรูปสามเหลี่ยม
 • ความสูงของรูปสามเหลี่ยม
 • มุมภายในของรูปสามเหลี่ยม
 • การสร้างรูปสามเหลี่ยม
 • การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
 • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ความยาวรอบรูป ของรูปสามเหลี่ยม
 • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม

รูปวงกลม

 • ส่วนประกอบของรูปวงกลม
 • การสร้างรูปวงกลม

รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตร ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 • ชนิดและลักษณะ ของรูปเรขาคณิตสามมิติ
 • การหาปริมาตร ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • ปริมาตร 1 ลูกบาศก์หน่วย
 • การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์หน่วย
 • การหาปริมาตร เป็นลูกบาศก์เซนติเมตร และลูกบาศก์เมตร
 • ปริมาตร ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • การหาปริมาตร ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยใช้สูตร
 • การหาความจุ ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยใช้สูตร
 • ความสัมพันธ์ ของหน่วยการวัดปริมาตร หรือความจุ (ลูกบาศก์เซนติเมตร ลูกบาศก์เมตร)

ภาษาไทย

 

 

ฟัง ดู รู้สนทนา....... ภาษาสื่อสาร

 • การพูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
 • การตั้งคำถามและตอบคำถาม เชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟัง และดู
 • การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ จากเรื่องที่ฟังและดู ในชีวิตประจำวัน
 • การพูดรายงาน
 • มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

โคลงโลกนิติ

 • การอ่านออกเสียง และอ่านจับใจความสำคัญ
 • อธิบายคำศัพท์ยาก อ่านแปลความหมาย
 • วิเคราะห์วรรณคดี

นิทานคติธรรม
เรื่อง “ พญาช้างผู้เสียสละ ”

 • อ่านจับใจความสำคัญ
 • อธิบายคำศัพท์ยาก อ่านแปลความหมาย
 • วิเคราะห์วรรณคดี

เพลงชาติไทย

 • อ่านจับใจความสำคัญ
 • อธิบายคำศัพท์ยาก อ่านแปลความหมาย
 • วิเคราะห์วรรณคดี

วิทยาศาสตร์

น้ำฟ้าและดวงดาว

 

 • เมฆ หมอก น้ำค้าง ลูกเห็บ หิมะ
 • วัฎจักรของน้ำ
 • การเกิดลม, ชนิดของลม ประโยชน์ของลม
 • ทิศและการขึ้นตกของดาว

สังคมศึกษา

 

 

ภูมิศาสตร์น่ารู้

 • การบอกตำแหน่ง ระยะ ทิศทางในภูมิภาคของตนเอง
 • ลักษณะภูมิลักษณ์ที่สำคัญ ของภูมิภาคที่แสดงในแผนที่
 • ความสัมพันธ์ ของลักษณะทางกายภาพ และลักษณะทางสังคม ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

 • สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน และการย้ายถิ่นของประชากร
 • อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ทางธรรมชาติ ต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรม ในภูมิภาคต่างๆ
 • ผลที่เกิดจากการรักษา สภาพแวดล้อม
 • แนวทางการอนุรักษ์ และรักษาสภาพแวดล้อม  ในภูมิภาค

บุคคลสำคัญ ในสมัยอยุธยา และธนบุรี

 • ประวัติและผลงาน ของบุคคลสำคัญ ในสมัยอยุธยา (พระเจ้าอู่ทอง, พระบรมไตรโลกนาถ, พระนเรศวรมหาราช พระนารายณ์มหาราช,  ชาวบ้านบางระจัน
 • ประวัติและผลงาน ของบุคคลสำคัญ ในสมัยธนบุรี (สมเด็จพระเจ้าตากสิน)
 • ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี

พลศึกษา

 

การเล่นกีฬา เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

 • กีฬาสากลประเภทบุคคล เช่น แบดมินตัน
 • กีฬาสากลประเภททีม เช่น ฟุตซอล ฟุตบอล

 

 • กีฬาไทย เช่น ตะกร้อ
 • กีฬาสากลประเภทบุคคล เช่น เทเบิสเทนนิส

การงาน

การจัดโต๊ะอาหาร

 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดโต๊ะอาหาร
 • ขั้นตอนการจัดโต๊ะอาหาร
 • มารยาทในการรับประทานอาหาร
 • ปฏิบัติการจัดตะอาหาร

Computer

ใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับงาน Presentation

 • การตั้งค่าภาพเคลื่อนไหว อย่างต่อเนื่อง และแบบกำหนดเอง
 • การใช้ทริกเกอร์ควบคุม การเล่นเอฟเฟ็กต์
 • การใช้งานเส้นเวลา
 • การใช้ Hyperlink
 • การใช้ Action
 • การสร้างลิงก์เชื่อมโยงบนสไลด์
 • การกำหนด Slide Show
 • การ Package for CD

ศิลปะ

Activity 22 : Jellyfish = แมงกระพรุน
Activity 23 : Spotted Feather-back Fish = ปลากราย
Activity 24 : Carp = ปลาคาร์พ
Activity 25 : Lopster = กุ้งก้ามกราม

 • ให้นักเรียนนำ แมงกระพรุน ปลากราย ปลาคาร์พ และกุ้งก้ามกราม มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในหัวข้อ ดินแดนโลกใต้ท้องทะเล

Activity 32 : Rooster = ไก่ตัวผู้

 • ให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะ ผ่านกระบวนการศิลปะภาพพิมพ์ โดยใช้รูปทรงวงกลม รู้ครึ่งวงกลม เส้นโค้ง และทฤษฎีของสีคู่ตรงข้าม ตามจินตนาการ

Activity 37 : Lion = สิงโต

 • ให้นักเรียนใช้วงกลม เส้นโค้ง เส้นหยัก สร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ สิงโตดุ๊กดิ๊ก ผ่านเทคนิคการประดิษฐ์ภาพ

Grammar

Passive Voice : Present Simple Tense

 • Affirmative sentence structure [Subject + is/am/are + V3]

Passive Voice : Past Simple Tense

 • Affirmative sentence structure [Subject + was/were + V3]

Connectors to show sequence

 • First , next ,  after ,  that ,  then ,  before