หลักสูตรภาษาไทย (ครูไทย)

รายละเอียดเนื้อหาประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กำหนดเนื้อหาบทเรียน ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 

วิชา

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง

เนื้อหาบทเรียน

คณิตศาสตร์

 

การบวกจำนวนนับ ที่มีผลบวกไม่เกิน 100 และ การลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100

 • การบวกจำนวนนับสองจำนวน ที่มีผลบวกไม่เกิน 100
 • โจทย์ปัญหาการบวก
 • การลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100
 • โจทย์ปัญหาการลบ
 • การบวก ลบระคน
 • โจทย์ปัญหาการบวก ลบระคน

เรขาคณิต

 • รูปเรขาคณิตสองมิติ
 • แบบรูปและความสัมพันธ์ ของรูปเรขาคณิต

ภาษาไทย

 

 

 

มาตราแม่ กก

 • อ่านและเขียนคำมาตราแม่ กก

มาตราแม่ กบ

 • หาคำมาตราแม่ กก  มาตรา กบ

มาตราแม่ กด

 • อ่านและเขียนคำมาตราแม่ กด
 • หาคำมาตราแม่ กด
 • การเขียนคำคล้องจองมาตราแม่ กก กบ กด

การฟัง การดู และการพูด

 • การฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม
 • การฟังจับใจความ และพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
 • การพูดสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน
 • มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

วรรณคดีและวรรณกรรม หน่วยที่ 6 เพื่อนกัน

 • อ่านและตอบคำถาม บทร้อง “  นี่ของเธอ ”
 • อ่านและตอบคำถามบทร้อง “ งูกินหาง ”

วรรณคดีและวรรณกรรม หน่วยที่ 8 ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

 • อ่านและตอบ คำถามบทอาขยาน “ รักเมืองไทย ”
 • ท่องบทอาขยาน “ รักเมืองไทย ”
 • การแต่งประโยค
 • หาคำมาตราแม่ กก กบ กด
 • การเขียนคำคล้องจอง

วิทยาศาสตร์

 

ดิน

 • องค์ประกอบของดิน
 • ลักษณะของดินร่วน ดินเหนียว ดินทราย
 • ประโยชน์ของดินร่วน ดินเหนียว ดินทราย

ของเล่นและของใช้

 • วัสดุที่ใช้ทำของเล่น และของใช้
 • ประโยชน์ของของเล่น และของใช้
 • การจัดเก็บของเล่น และของใช้

สังคมศึกษา

 

 

 

 

ศาสนา

 

 

 

 

 • พุทธประวัติ (ประสูติ , ตรัสรู้ , ปรินิพพาน)
 • พุทธสาวก (สุวรรณสาม)
 • พระรัตนตรัย (พระพุทธ , พระธรรม , พระสงฆ์)
 • หลักธรรมนำความสุข     (โอวาท 3 , เบญจศีล , เบญจธรรม)
  เนื้อหาบทเรียน
 • พุทธสุภาษิต
 • ศาสนิกชนที่ดี
 • ฝึกสวดมนต์ แผ่เมตตา
 • การบำเพ็ญประโยชน์ ต่อวัดหรือศาสนสถาน

การงาน

การดูแลรักษาพืช

 • การใช้และเก็บรักษาเครื่องมือ การดูแลรักษาพืช
 • การรดน้ำต้นไม้ ด้วยเครื่องมือต่างๆ                 
      ( บัวรดน้ำ , ถังน้ำ , สายยาง )
 • การถอนและการเก็บวัชพืช

นักประดิษฐ์น้อย

 • วัสดุและอุปกรณ์ ที่ใช้ในงานประดิษฐ์
 • การพับจรวด
 • การพับหน้ากาก

คอมพิวเตอร์

การสร้างสรรค์ผลงาน ด้วย Paint

 • การเข้าสู่โปรแกรม Paint
 • รู้จักกับเครื่องมือต่างๆ ของ Paint
 • เริ่มการวาดภาพด้วย Paint
 • การลงสี
 • การบันทึก

ว่ายน้ำ

 

 • การพุ่งปลาเข็ม ( สระลึก )
 • การพุ่งจรวด ( สระลึก )

ศิลปะ

 

 

 

 

Activity : 26 Squid = ปลาหมึก

 • ใช้สามเหลี่ยม วงกลมและเส้นต่างๆ วาดภาพปลาหมึก

Activity : 30 Apple = ผลแอปเปิ้ล

 • ใช้เส้นโค้งและเส้นต่างๆ วาดภาพแอปเปิ้ล

Activity : 32 Leopard ‘ s Face = หน้าเสือดาว

 • ใช้รูปครึ่งวงกลม และ เส้นโค้ง วาดภาพหน้าเสือดาว

Activity : 33 Cock = ไก่ตัวผู้

 • ใช้รูปครึ่งวงกลม และ เส้นโค้ง วาดภาพไก่ตัวผู้

Activity : 40 Dragonfly = แมลงปอ

 • ใช้วงกลม และเส้นโค้ง วาดภาพแมลงปอ