Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •   ข่าวการศึกษา Springnews: "สารสาสน์เอกตรา" โรงเรียนสองภาษาแห่งแรกของไทย
 •   โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET)
             ตามที่ทางโรงเรียนได้เปิดรับสมัครนักเรียน เขารวมโครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ประจำป พ.ศ. 2558 และดำเนินการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำหนดการสอบในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 ระดับประถมศึกษา เวลา 08.00-12.00 ระดับมัธยมศึกษา เวลา 12.30-16.30 น. สามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้
                  - ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ [ คลิกที่นี่ ]
                  - คู่มือการใช้ระบบคลังความรู้ TEDET
                          ดาวน์โหลด PDF ไฟล์วิชาคณิตศาสตร์         ดาวน์โหลด PDF ไฟล์วิชาวิทยาศาสตร์
                          ดาวน์โหลด Video ไฟล์วิชาคณิตศาสตร์       ดาวน์โหลด Video ไฟล์วิชาวิทยาศาสตร์
                  - รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tedet.ac.th/
 •   ค่าย UK Academic Trip, "An Escape to Edinburgh"
            สำหรับ ค่าย UK Academic Trip ในปีนี้ เป็นค่ายที่มีรูปแบบแตกต่างจากค่ายภาษาอังกฤษทั่วไป เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียน แต่เป็นการเรียนตาม Theme ที่ต่างกันไปในแต่ละวัน ณ สถานที่จริง เช่น Museum of Scotland, Museum of Childhood, Botanic Garden, National Gallery ฯลฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

 •   นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (Year7-9)
            ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่สนใจเข้าร่วมชมและรับฟังการนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 15 โครงงานของนักเรียน Year 7-9 (1 Classroom 1 Project) บริเวณ Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกประถม) ในวันพุธที่ 19 ส.ค. 58 เวลา 8.30 - 11.30 น.  
  รายละเอียดเพิ่มเติม    **ลงทะเบียน 08.00-08.30 บริเวณโถงล่างอาคาร 3
 •   Ektra Newsflash : ฉบับวันที่ 14 สิงหาคม 2558
            ขอขอบคุณคุณแม่ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมวันแม่ ณ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เพื่อร่วมเชิดชูและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความเคารพรัก ความกตัญญูกตเวที ต่อแม่และผู้มีพระคุณ รายละเอียดเพิ่มเติม

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

  ผลงาน ของนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ช. นิกโคล โทมาส นักเรียนชั้น Yr.6C

ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
จากการแข่งขันรายการ MAMMUT Blocmaster Boulderjam 2015

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ประเทศออสเตรีย

รางวัล "ชนะเลิศ" การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
จากการแข่งขัน รายการ BoulderActive 2015

ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฏาคม 2558 ณ ประเทศสิงคโปร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

  ผลงาน ด้านดนตรี

  

Sarasas Ektra has talent

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th

 วิดีโอ ความรู้

"We make the Choices ; You make the difference"
----------