Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •   ขอเชิญผู้ปกครอง Symphony Orchestra เข้าร่วมประชุม
            เนื่องด้วย บุตรหลานของท่าน ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกวง Symphony Orchestra ของทางโรงเรียน และทำการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องตลอดมา ทางแผนกมัธยมจึงขอเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสาขาดนตรี ของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา รวมถึงแนวทางการขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีอย่างสม่ำเสมอ มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี รายละเอียดเพิ่มเติม
 •   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open House
            ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตราจะจัดกิจกรรม Open House ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันอังคารที่ 9 – วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 07.00 – 10.30 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมชมกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ชมการแสดงของนักเรียน พบปะพูดคุยกับครูประจำชั้น ฯลฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
 •   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Multiple Intelligences Academic Fun Fair 2014 Year 4-5
            ตามที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนตามแนวทาง ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences : MI) มาโดยตลอด โดยแนวทางการจัดกิจกรรม MI ในระดับประถมนั้น ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 นักเรียนจะได้เลือกเรียนกิจกรรม MI ตามความสนใจของตนเอง ภาคเรียนละ 1 กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน รายละเอียดเพิ่มเติม
 •   ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีเหล่าสมุทร Year 6
            ด้วยคณะกองลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกประถม) ในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 รวมระยะเวลาในการเข้าค่าย 3 วัน 2 คืน โรงเรียนจึงมีความประสงค์ขออนุญาตนำนักเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
 •   ขอเชิญมารับผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 (แผนกมัธยม)
            เนื่องด้วยในวันที่ 3 – 9 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกมัธยมได้จัดการสอบ กลางภาคเรียนที่ 1/2557 และในขณะนี้ฝ่ายวิชาการได้จัดทำผลการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียน จึงขอเชิญผู้ปกครองมารับผลการเรียนของนักเรียนในความปกครองของท่าน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติม

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

  ผลงาน ของนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ช.ปัณฑ์ธร แสงวณิช Yr.9B

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทชายเดี่ยว และรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
ในการแข่งขันกีฬานักเรียน ( Air Force Junior Badminton Championships 2014 )
ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2557

ณ สนามแบดมินตัน กองทัพอากาศ
ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึง 8 สิงหาคม 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม

Sarasas Ektra has talent

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th

 วิดีโอ ความรู้

"We make the Choices ; You make the difference"
----------