Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •    กิจกรรมสารธรรม แผนกอนุบาลปีที่ 3
            เนื่องด้วย ทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาล ได้กำหนดจัด “กิจกรรมสารธรรม” ขึ้นเป็นปีที่ 3 สำหรับนักเรียนในระดับชั้น KG.2-3 ใน วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2259 ณ บริเวณโถงล่างอาคาร 1 กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2557 โดย พระครูสังฆรักษ์ปรีชา ฐิตญาโณ มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย เป็นผู้บรรยาย เทศนาธรรมให้นักเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "หนูน้อยคนเก่งนักเล่านิทาน"
            เนื่องด้วยทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาล ได้กำหนดจัดกิจกรรม "หนูน้อยคนเก่งนักเล่านิทานปี 3" เพื่อค้นหาตัวแทนนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านเล่านิทาน ในระดับชั้น KG.2-3 ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จึงขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความสนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2559 (แผนกประถมและอนุบาล)
            ตามที่ก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนได้แจ้งวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ คือ วันที่ 4 มิถุนายน 2559 แต่ด้วยข้อจำกัดด้านความพร้อมของสถานที่ ในปีนี้ สำหรับแผนกประถมและอนุบาล จึงได้ปรับรูปแบบการประชุมผู้ปกครองให้รวมกับกิจกรรม Open House ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม (วันเวลาที่แน่นอน โรงเรียนจะมีจดหมายเรียนเชิญท่านอีกครั้งหนึ่ง) รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    โรค มือ เท้า ปาก
            ในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย สภาพอากาศที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคมือ เท้า ปาก ซึ่งไม่เพียงเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี เท่านั้น ที่จะได้รับโรคนี้ หากแต่ผู้ใหญ่หรือเด็กโตที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ก็สามารถติดเชื้อนี้ได้ และอาจกลายเป็นพาหะโดยไม่รู้ตัว รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น Year 7 และนักเรียนใหม่ Year 8-12
            ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น Year 7 และผู้ปกครองนักเรียนใหม่ Year 8-12 เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลนักเรียน ระเบียบงานฝ่ายปกครอง และแนวทางการดูแลอภิบาลนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองมีกรอบทิศทางเดียวกับโรงเรียนในการร่วมสร้างความสำเร็จให้แก่บุตรหลานไปพร้อมๆ กัน รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างสายใยสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองให้มีความใกล้ชิดต่อกันมากยิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    Art For The Environment: ศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อม
            ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวาดภาพ Art For The Environment: ศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อม
                    กติกาการแข่งขัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ดาวน์โหลด
                    กติกาการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ดาวน์โหลด
 •    EKTRA Newsflash Welcome back to school
            เนื่องจากโรงเรียนอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ และมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางวนรถภายในแผนกประถม เพื่อลดภาวะมลพิษสะสมในโรงเรียน ขอเชิญชวนให้นักเรียนร่วมกันปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    เชิญรับฟังข้อมูล แนะแนวการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
           ด้วยการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความแตกต่างจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่นอกจากจะต่างกันในเรื่องการเรียนตามแผนการเรียนแล้ว การเตรียมตัวในเรื่องต่างๆ ทั้งการเลือกเรียนวิชาเลือก การวางแผนเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาฯลฯ ยังเป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนและผู้ปกครองควรทราบ รายละเอียดเพิ่มเติม

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

  ผลงาน ของนักเรียน

  การรณรงค์เรื่อง การต่อต้านการรังแกกัน

.

  

 ผลงาน ด้านดนตรี

Sarasas Ektra has talent

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th

"We make the Choices ; You make the difference"
----------